eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.422

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 192-193
Nummer: 422


<-Forrige . Indhold . Næste->

422.

2 Nov. 1636.

En Borger i Korsør skal møde i Kjøbenhavn og gøre Rede for den Krambod, han bestyrede for Niels Augesen i Sorø.

Til Wentzell Rotkierch.

C. 4. Wor gunst tilforn. Vid, att neruende Niels Augesen, borger och induoner udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, for os vnderdanigst haffuer ladit tilkiendegiffue, huorledis hand med en hans suoger ved naffn Hermand Eggens, borger och induoner udj vor kiøbsted Holbech, paa trey aars tid skall haffue holditt en kramboed ved det kongelige adelig academie Sorøe och dertill betroit en deris tiennere ved naffn Jacob Pedersen, huilchen sig siden udj vor kiøbsted Korsør skall haffue nedersatt och dennom ingen rede eller regenskab giort for huis de hannom betroit haffuer, endog hand aff vor byfogit der sammesteds dertill skall vere kiendt, huilchit hand ennu iche skall haffue effterkommit, vnderdanigst derfor begierendis, att hand motte tilholdis sig hid till woris kiøbsted Kiøbenhaffn att begiffue att giøre dennom fuldkommen rede och regenskab for huis de hannom haffuer tilbetroit, daa bede wi dig och naadigst wille, att du forskreffne Jacob Pedersen tilholder inden juell førstkommendis sig hid till wor kiøbsted Kiøben-

V s.192

haffn att begiffue och her udj fire wuillige kiøbmends offueruerelse och giøre forskreffne Niels Augesen och hans suoger rigtig rede och regenskab for alt, huis de hannom betroit haffuer, midler tid hand deris krambod forestaaet och udi deris tieniste verit haffuer, saafremt dertill iche skall søgis andre middell. Hafniæ den 2 nouembris 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 108.

V s.193

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 11:26:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top