eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.418

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 190-191
Nummer: 418


<-Forrige . Indhold . Næste->

418.

28 Avg. 1636.

Om Tilendebringelse af en Trætte mellem Byfogden og Bartholomæus Haagensen.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Efftersom os elskelige Eskild Jensen, byfogit her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, for os vnderdanigst haffuer laditt berette, huorledis mellom hannom paa vore vegne paa den eene och Bartholomeus Hogensen paa den anden side sig nogen irring och trette begiffuer anlangendis nogen fisk, som forskreffne Bartholomæus Hogensen, der hand vaar skriffuer paa woris Prouianthus, haffuer quitterit sin formand affgangne Cort van Busch paa begge deris vegne, nemblig 181 skippund 16 lispund ydermere end hand paa Prouianthusitt effter hans regenskabs bogs uduisning haffuer leffuerit, huoraff Bartholomæus den halffue part betalning aff forskreffne Cortis arffuinger haffuer fordrit och sig vilt tilregnet, huilchett i hannem haffuer frakiendt effter eders dombs sluttning, huilchen dom nu sidste herredage bleff confirmerit, saa endog forskreffne Eskild Jensen skrifftlig haffuer udi rette satt, om Bartholomæus iche plictig ehr att beuise, huem forskreffne 181 skp. 16 lisp. fisk haffuer leffueritt och fraa

V s.190

kommen ehr, effterdi hand formener, hand iche som en participant sig till fordeell baade motte leffuere och quittere, som samme hans indleg videre indholder, alligeuell haffuer i derpaa iche sententzeritt, meden giffuet till affskeed, att i iche viste daa videre om denne post att kiende, saa lenge forskreffne eders der om vdsted domb ued magt stander, huilchen domb, som alleniste om fiskens betalling imellom Claus von Busch och hannom er andgaaendis, hand formener iche att burde udtydis Bartholom[æo] for woris rett och tiltale vdi denne sag till befrielse, mens langt mere des gierning och handell dermed att obenbaaris. Och paa dett att sagen kand komme tilhende(!), och hand iche formedelst forrige domb skall affuisis, haffuer hand paa det vnderdanigste verit begierendis woris naadigste befalling till eder, att i endelig udi sagen uden ophold kiender och dømmer. Thi bede wi eder och hermed naadigst befale, att i endelig samme sag for eder paa nye indsteffner, och dennom imellomb, saauitt samme sag er allangendis, kiender och dømmer, saa vitt loug och rett er, och i agter att forsuare. Hafniæ den 28 augustj 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 83.

V s.191

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 08:53:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top