eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.417

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 189-190
Nummer: 417


<-Forrige . Indhold . Næste->

417.

30 Juni 1636.

Om Afgørelse af en Strid mellem Johan Ettersen og det Islandske Komgagni.

Til Jørgen Wind och Niels Trolle.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom Johan Ettersen, borger och induoner her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst giffuer tilkiende, huorledis der begiffuer sig nogen irring och tuist imellom hannom paa den ene och dett Islandske compagnie paa den anden side anlangendis itt hualfisk compagnie, de med huer andre

V s.189

haffde oprettitt, huorudi forskreffne Johan Ettersen foregiffuer allene att participere mehre en den fierde part aff forskreffne det Islandiske compagnie, deris fellits betalte redskab till samme hualfiskerie sig allene forleden aar 1635 att skall haffue bemegtigitt, och siden ved os elskelige Jørgen Danielsen, borgemester her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och Jacob Pedersen, raadmand her sammesteds, skall haffue loffuit att ville betalle hannom hans andpart deraff, huorudi de sig nu veigrer och ingen aff dennom dett att ville effterkomme, vnderdanigst begierendis voris naadigste befalling till commissarier, som dennom derom enten till mindelighed imellom kunde forhandle eller ued domb adskillie, effterdi borgemester och raad her sammesteds nesten alle sielff skall vere interesserit udi dett forskreffne Islandiske compagnie, daa bede wi eder och wille, att i parterne for eder paa en vis tid och sted indsteffner och dennom om huis tuistige pungter derom imellom er enten udi mindelighed imellom forhandler eller ved endelig domb och sentents adskiller. Och huis i dennom derudinden enten udi mindelighed imellom forhandlendis eller ved endelig domb och sententz adskillendis vorder, att i dett parterne fraa eder vnder eders hender och signeter giffuer beskreffuit, som i ville andsuare och vere bekiendt. Hafniæ 30 junij 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 76.

V s.190

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 08:40:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top