eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.413

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 188-189
Nummer: 413


<-Forrige . Indhold . Næste->

413.

22 Maj 1636.

Købmændene tilbyde at leje Boderne paa Børsen, forat disse ikke skulle lejes ud til fremmede Kræmmere, hvor imod saadanne skulle have 6 Boder paa Christianshavn.

Til rentemesterne.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom menige handelsmend och kremmere vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn os vnderdanigst supplicerligen haffuer andragit och beklagit den store mengde aff fremmede nationers kiøbmend sig her sammesteds vdi woris voninger paa Børsen, Christianshaffn och anden steds med deris kramuare aarligen skall opholde dennom paa deris nering till stor agtergang och forsuechelse, erbiudendis sig vnderdanigst, om samme kremmers hantering paa Børsen, Christianshaffn, Slottes och Holmens grunde motte forbiudis och affskaffis, daa igien ville os aarligen en vis sum penge aff forskreffne wore till de fremmede henleyede voninger och boer paa Børsett erlegge, saa deris affschaffelse iche os till skade paa husleye skulle komme, daa bede wi eder och naadigst wille, att i forskreffne handels och kiøbmend her udi byen sampligen for eder kalder, med dennom accorderer, huad de os till aarlig leye aff de øffrige och nedre boer paa Børsett kand och vill giffue, haffuendis derhos udi agt, att os jo saa megit aff dennom till leye bliffuer erstattet, som vi ellers aff de fremmede kunde haffue, huorued forskreffne fremmedis hantering paa forskreffne steder siden omsider bliffuer endelig affskaffit. Men udi Christianshaffn haffuer wi naadigst for gott anseet, att sex boer till fremmedis hantering maa forbruggis saauell som och nogen smaa bouerelse derhos. Och belangendis di articeler eller skraae deris handels frihed andgaaende, forskreffne handelsmend her udi byen

V s.188

vnderdanigst haffuer verit begierendis, haffuer wi saadan deris begiering herom naadigst tagit vdi betenchende. Hafniæ den 22 maij 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 38-39.

V s.189

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 08:28:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top