eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.403

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 184-185
Nummer: 403


<-Forrige . Indhold . Næste->

403.

20 Feb. 1636.

Sognepræsten ved S. Nikolaj Kirke skal tiltales, fordi han ikke har ladet Baltzer Condevin staa aabenbar Skrifte.

Til her Clausz Daa och rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom wi naadigst komme vdi forfaring, huorledis Baltzer Condevin, borger vdi voris kiøbsted Kiøbenhaffn, nogen tid forleden sig skall haffue med leyermaall forseet, huoroffuer os elskelige m. Lauridtz, sogneprest thill S. Nicolai samestedtz, hannem nu tilholder at staa obenbare schriffte, och saadant skall vere skeet for hans første brøllup, och hand midler thid haffuer veret gift, och baade den besoffuede och hans hustrue ved døden ere affgangne, och effterdi os fremmet forekommer saadanne forseelser saa langsommelig aff forbemelte sogneprest at vere forholdet, bede vi eder och naadigst ville, atj samme sogneprest vdi bispens neruerelse for eder fordrer (dog at i iche lader hannem vide, huad der er at forrette, førend hand for eder kommer), och hannem foreholder om same leylighed, och for det første, huo hannem først haffuer tilkiende giffuet om samme forseelse, dernest huad tid saadant skeed er, for det tredie aff huad aarsage hand saa lenge haffuer taugd och nu først der paa taler. Saa fremt hand da ville sige sig det nu først haffue hørt, da haffuer j med flid at forfare, huo det beliggede quindfolch haffuer vdlagt for barnefader ved daaben eller i skriffte, och aff huad aarsag den gudtz ords tienere, som embedet da forrettet, iche m. Lauridtz om sine sognemendtz forhold aduaret, efftersom wi nu fornemme och nochsom forfaret worder, och forbemelte sogneprest m. Lauridtz rom thid forleden det haffuer vist och saadant dog maaskee for vnødig betenchende effterladt och hannem tilsted thill sacramentet nogle gange, siden gierningen skeed er, och nu, hand anden gang skall gifftis, først taler der paa, da haffuer i strax medfølgende woris missive, saa och huisz i vdi denne sag forfarendis vorder, os elskelige Niels Trolle till Trollhollm, wor mand, tiener och embidtzmand paa wort slott Kiøbephaffn, at tilstille. Datum Hadersleffhuus den 20 februarii 1636.

V s.184

Til Niels Throlle.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wi bede dig och naadigst ville, at du for bispen, prousten, consistorium vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn tiltaler os elskelige m. Lauridtz, sogneprest thill St. Nicolai kirche vdi forskreffne vor kiøbsted Kiøbenhaffn, for hand Baltzer Condeuin vidende haffuer tilsted saa lang tid vden obenbare schriffte at hengaae och nu først effter saa langsommelige thid der paa taller, och strax hende domb. Hadersleffhuus den 20 februarii 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 11-12.

V s.185

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 24 12:18:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top