eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.402

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 182-184
Nummer: 402


<-Forrige . Indhold . Næste->

402.

7 Jan. 1636.

Kgl. Befaling om forskellige Ting, navnlig om Beskikkelse af en Byskriver paa Christianshavn.

Til Niels Throlle.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom du vnderdanigst begierer voris naadigste villie at vide først anlangendis det huusz, som staar ved veyen fra vor [kiøbsted] Kiøbenhaffn thill vor

V s.182

kiøbsted Helszingøer vdi Ibstrupsz dyrhaffue, som skall vere gandske forfalden, till med intet at vere tillagt thill samme huusz som alleuegne thill de andre husze, om der fore iche motte tagis aff det gamle timmer aff de nederbrøtte staalde och bygge et got fast huusz op igien; da effterdi same huusz giøris høylig fornøden, ere vi naadigst tilfredtz, at der maa tagis aff det gamle timmer aff de nederbrutte stalde saa viitt fornøden giøris och bygge et got fast huusz op igien. Diszligeste ville vi naadigst, at den huuszmand, som kommer i det huusz i Ibstrups dyrhaffue, skall niude det halffue aars kost som den der boer i det huusz ved Thangewang till disz hafft haffuer, och ville vi naadigst, at du skall sette bønder paa Thangewangs eyendomb. For det andet huad sig de 16 mend vdi Madtz Raffns sag belanger, som begierer endnu respit at giøre derisz toug till første sogneting effter juell, effterdi endnu en heell haab skall vere vdspurdt(!) vdi sagen, saa er osz nochsom tilforn derom beret; ere vi derfore naadigst tilfredtz, at dermed saa lenge maa beroisz. For det tredie anlangendis det korn, som forskreffne Madtz Raffn paa sitt lofft skall haffue liggendis, som du vnderdanigst begierer at vide, om det motte selgis, effterdi der er intet andet i huuszet at tage till, och det dog aff røtter och muusz nu opskeris och opædis, da ere vi naadigst tilfredtz, at det maa selgis det dyreste mueligt er boen thill beste och dennem dertill er berettiget. For det fierde efftersom du lader berette ingen byeskriffuer at vere vdi Christianshaffn, huorudoffuer alting ganger meget vrichtig thill vdi thingbogen, sær i en och sær i en anden maade, da ville vi naadigst, at du skall forhøre dig om en døchtig person thill byskriffuer och huad hans løn skall vere; diszligeste endnu om en byesuend thill den, der er paa forskreffne Christianshaffn, och dig siden om huis de begierer thill løn imod os erklere. For det femte huad sig sleder at lade giøre vdi vorisz hiulhuusz saa vell som paa Cronborg och Frederichsborg belanger møg och tørffager at indage med, om saa vaar, hastig snee indfalt, da skall det nøduendig strax bestillis. For det siette belangende du begierer at vide, om den tørffue, som i huszet staar, skall først indføris, efftersom den er tør, och derimod indlegge vdi huuszet den vaade, som sidder vden omkring stachen, huor aff en gandske haab skall vere forderffuede aff regen, da ville vi, at den tørffue, i huuszet findis, skall først indføris, effterdi den anden er iche tør noch, och den anden i huuszet igien indførisz at tørrisz. Huad sig belanger dem, som mand skall faae till at hielpe at lasze paa vognene, jtem och at føre den vaade ind vdi huuszet igien, effterdi huuszmendene

V s.183

det ey alt kand affsted komme thill den anden gierningh, de haffuer at giøre, derom haffuer os elskelige Frederich Wrne thill Brentued, wor mand, thiener och embidtzmand paa vort slott Croneborg, bekommet vorisz naadigste befalling, nemlig at bønderne i Cronborg lehn skall hielpe at lasze. Hadersleffhuus den 7 januarij 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 2-3.

V s.184

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 24 12:07:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top