eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.386

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 177-178
Nummer: 386


<-Forrige . Indhold . Næste->

386.

7 Nov. 1635.

Der skal gøres en Vej fra Proviantgaarden til Løngangen. Om Vækningen af Isen omkring Byen og Byens Portes Lukning og Oplukning i rette Tid.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, at wi naadigst haffuer befallet, at der skall en agewey forferdigis fra Proviantgaarden lige hen ad Løngangen, saa at de med kornitt kand age thill Wedermøllen saa vell som thill Vandmøllen pa vise tider, och meelit igien paa bestemte thider age tilbage, huortill slodtzfogden er leffueritt en nøggell, som dennom, naar behoff giøris, skall lade jgiennem samme gang, disligeste at Smidemøllen med de andre smaa huse, som same vey kand hindre, at skall bortriffuis, bedendis eder och ville, atj forskaffer voris lensmand penge thill det folchis vnderholdning, som same vey skall forferdige, vdaff Bremmerholm skall forskaffis tømber till at giøre renden, som vandet løber igiennem, saaledis saa at mand bequemmeligen kand age der offuer. Lønporten,

V s.177

som gaar igiennem butenverchet bag vd fra Løngangen, skall hielpis offuen thill, saa at den intet tager videre skade. De fielle, som ligger paa broen der ved same port, skall med sterchere och flere søm giøris fast. Naar der skeer nogen skade paa planch verchet omkring voris Lysthaffue, da skall voris offuertømmermand skaffis nøttørfftig hielp thill det at hielpe. Naar winteren begynder at legge sig, og der kommer jis paa byens graffue och i stranden omkring floden, da skall Holmens folch weche fra den kam, som ligger ved Østerport och omkring Holmen hen ad den store flode. Om skibene, som ligger vdi Tøyghuushaffnen skall continue wechis, saa at de intet klemmis aff jisen. Borgemestere och raad her vdi Kiøbenhaffn skall vdaff eder tilholdis vdi retter tide at luche och oplade stadsens porte, saa och at de flitteligen vecher graffuene omkring byen, saa tilig att det fryser. Hafniæ den 7 novembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 465.

V s.178

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 24 08:51:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top