eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.370

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 172-173
Nummer: 370


<-Forrige . Indhold . Næste->

370.

25 Sept. 1635.

Der skal gøres nøjagtigt Regnskab for hvad der forarbejdes paa Børnehuset.

Til Johan Bløcker, thilsiunsmand offuer Børnehuset.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wi bede dig och wille, att du skriffueren vdi Børnehuset thilholder, at naar hand nogen slags fløyell, caffa, armesin eller andet silche thøyg aff mesteren eller caffa weffuersken anammer, at hand det weyger, maaler och ved sin coleur och blommer antegner, som thilforn er anordnit, och naar det kommer fra gummimesteren, skall hand det igien maale och saaledis

V s.172

thill ret jndtegt føre, at mand aff regenskabet kand erfare, huad det sig vdj lengden haffuer strechit, och skall skriffueren vdi gummimesterens bog antegne, huis hand aff hannem anammer eller och der paa giffue hannem beuiis. Och naar det thill Knud Christensen paa Kledekammeritt offuerleffueris, skall hand thage hans beuiis der paa, och der vdi skall v[d]trøcheligen specificeris, huor mange alne huert støche jndeholder saa oc huer ved sin coleur och blommer, saa fremt det hannem vdi hans regenskaff skall bliffue gott giort, hermed du och tilbørlig opsicht skall haffue. Hafniæ den 25 septembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 447.

V s.173

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top