eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.364

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 170
Nummer: 364


<-Forrige . Indhold . Næste->

364.

2 Sept. 1635.

Om Undersøgelse af Ostindisk Kompagnis Forhold.

Til her Claus Daae, her Palle Rosenkrandtz, Erick Ottesen och Siffuert Wrne.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at os elskelige Jacob Michelsen, borgemester vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och Johan Bram, borger hersammestedtz, sampt nogle andre aff de forige beuindtheberis efftermend och arffuinger anfordringh giører om pendinge, som dennem effter voris førige commissariers liquidation, aff huis compagniet aff dennem vdj deris tid forstracht er, resterer och effterstaaer, huilchen gield de formeener aff her neruerendis compagniens formuffue och wahre bør betalis effter derom deris vnderdanigst for os anbragte supplications indhold, der dog jtzige beuindthebbere forskreffne deris gieldtz fordring vdi den designation, de os offuer den compagniens gield, nu skulle betalis, vnderdanigst haffuer offuergiffuet, skall haffue forbiganget och wdeladt; thi bede vi eder och naadigst befale, attj med det forderligste eder her vdj Kiøbenhaffn forsamler tagendis thill eder fire wpartiske kiøbmend och forskreffne Jacob Michelsen, Johan Bram sampt de andre første och de itzige beuindthebbere for eder citerer och, effter huis de paa alle sider for eder vdi rette legger, paakiender och dømmer, om de første beuindthebbere vdj forskreffne her nu neruerendis compagniens formuffue och wahre iche bør at haffue deris betalning, och huis i herudinden kiender och dømmer, attj det parterne fra eder giffuer beskreffuitt, som i agter at forsuare, och dersom en aff eder for loulig forfald skyld iche thill den tid, berammet bliffuer, kand møde, da skall de, som thilstede kommer, fuldmacht haffue andre goede mend vdi de vdebliffuendis sted thill sig at tage och denne woris befalling alligeuell fuldgiøre. Hafniæ den 2 septembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 439.

V s.170

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top