eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.357

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 167-168
Nummer: 357


<-Forrige . Indhold . Næste->

357.

6 Maj 1635.

Jakob Madsen og Iver Kjer faa noget af deres Tilgodehavende hos Kongen.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, att os elskelige Jacob Madtzen och Iffuer Kier, borgere vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, hos os vnderdanigst haffuer ladet anholde, att dennem naadigst maatte beuilgis nogle penge aff huis de vnderdanigst hos os haffuer att fordre, foregiffuendis, att dersom dennem iche kommis thill hielp, da at miste deris credit och komme thill agters; thi, paa det de deroffuer iche skulle komme thill agters och miste deris credit, bede wi eder och wille, attj en huer aff dennem, efftersom di haffuer at fordre thill, lader bekomme nogle tusinde daler. Och wille wi, attj aff Hendrich Møller, wor cammer schriffuer, lader igien anamme de 500 specie daler, som os elskelige her Mogens Kaas thill Støffringaard, ridder, wor mand, raad och embidtzmand paa wort slott Nyborg, hannem skulle leffuere, huorfore hand skulle haffue ladet werbe skibsfolch, som i haffuer dennem at medgiffue. Desligeste thilskiche wi eder Jens Bangs breff aff wor kiøbsted Aalborg paa 1000 specie dlr.,

V s.167

huilche i en aff dennem vdi deris betalning haffuer at lade giffue. Christiansarck den 6 maij 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 413-14.

V s.168

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top