eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.356

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 166-167
Nummer: 356


<-Forrige . Indhold . Næste->

356.

4 Maj 1635.

Et Nævn beskikkes til Undersøgelse af Havnene paa Christianshavn.

Til her Christian Friis, her Jørgen Wrne, her Tagge Tott Ottsen och her Christoffer Wlffeld.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom der begiffuer sig attskillige misforstand imellom cronen paa den eene

V s.166

side och jndbyggerne vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn och dennem vdi Christianshaffn boendis paa den anden side, anlangendis huor viitt en huer kand haffue sig at thilholde vdi haffnen effter deris privilegier och breffue, da bede wi eder och naadigst ville, attj med første leilighed begiffuer eder paa aastederne, som omtuistis, sted fra sted parterne for eder indsteffnendis och dennem imellom dømmer, huor wiitt en huer bør sig at thilholde vdi haffnen. Wi thilskicke eder thill effterrettning herhos en affridtz paa Christianshaffn, giort effter den store affridtz, som med deris egne hender er vndertegnit, som platzer at bygge paa haffuer anammitt, iblant huilche affgangen m. Dauid Balfhurt och findis, som haffuer lengere vdpelet, end hans breff om formelder, och indtagitt Strandgaden, som affridtzen vduiser at skulle vere frj, som kand erfaris aff de huuse, som bygt ere, och den ageuey, som gaar de huuse forby. Och ville wi, att os elskelige her Claus Daa thill Borreby, wor mand, raad, rigens admiral och befallingsmand paa wortt slott Draxholm, skall aduaris, naar denne sag foretagis skall, at hand for eder kand møde att giffue thilkiende, huad hand, saa wiitt Holmen vedkommer, haffuer at foregiffue. Croneborg den 4 maij 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 411.

V s.167

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top