eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.348

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 164
Nummer: 348


<-Forrige . Indhold . Næste->

348.

31(!) Feb. 1635.

Magistraten irettesættes fordi den egenmægtig har beskikket en Vagtmester.

Til her Claus Daa och her Jost Høeg.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom wi naadigst forfare en wordning med wachtmesteren vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn sig at haffue thildraget, som endoch saa viitt haffuer taget offuerhand, att før nogen rettmesig dom eller kiendelse skied er, same wachtmester er affsatt, och en anden, som wi naadigst selff haffde befalet at cassere, thilsatt, wanseet, effterdi ingen wor stadtholder der er, dennem iche haffde burdt sig den myndighed vden videre forspørgen at thiltage; thi bede wi eder och naadigst ville, attj eder med forderligste did begiffuer borgemestere och raad sampt itt vdskud aff fornemste borgerskab for eder fordrer och dennem voris aluorlig vilge och meening herudinden forholder, och derhos at voris naadigste befalning er, at de samme vachtmester, som denne jrring sig imod thildraget haffuer, skulle kiende och lade were wmolesterit i sin bestillings forrettelse, indtil Gud den allerhøyeste vill vi selff lycheligen did kommende vorder; saa fremt nu de sig skulle vnderstaa fremdelis at begiere och staae derpaa, at samme vachtmester maa affskaffis, da ville vi, attj dennem aff magistraten, som holder med borgeriet mod same wachtmester, paa vore veigne befale at entholde sig raadstuffuen, indtill woris ankomst och sagens vddragt, effterdi wi iche dennem i den bestilling betroet haffuer, at de vnder sig w-eens partialiteter i byen skulle styche, meden att de vdi sager voris tieniste och justitien angieldende skulde heller staa for en mand. Coldinghuus den 31 februarij 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 382-83.

V s.164

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top