eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.346

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 163
Nummer: 346


<-Forrige . Indhold . Næste->

346.

20 Feb. 1635.

Der skal udnævnes et Nævn til at forlige Johan Ettersen og Tolder Villum Mortensen.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Helse eder etc. Wider, at efftersom tuist och jrring sigh begiffuer imellom Johan Ettersen vdj Kiøbenhaffn och Willom Mortensen, voris tolder vdj Øresund, om 1603 rdlr. in specie, som forskreffne Johan Ettersen skall thilkomme for halffparten aff betalning for 7500 pund krud Hollands vecht, och di paa begge sider thill landsting sagen paa fire mend indgiffuet och samtycht haffuer, nemlig Jacob Pedersen, raadmand, Christoffer Trøner, Hans Houmand och Christen Bendtzen, da biude wi eder och ville, attj forbemelte fire mend eller, om nogen dennem for loulig forfald der udj forhindris, andre udj deris sted thilneffner, som forskreffne sagh och irring foretager, den offuerveyer och parterne enten ved mindelighed imellom forhandle eller ved dom och sententz imellom kiende och dømme. Och huis de dennem i saa maader enten ved mindelighed imellom forhandlendis eller ved dom och sententz adskillendis vorder, de det da vnder deris hender och signeter fra dennem giffuer beskreffuitt, som de det achte for deris offuerdommere at forsuare. Ladendis dett jngenlunde. Coldinghus den 20 februarij 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 382.

V s.163

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top