eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.340

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 161-162
Nummer: 340


<-Forrige . Indhold . Næste->

340.

17 Jan. 1635.

Der skal gøres Undersøgelse og Indberetning til Kongen om den Overlast, der er sket imod Stadens Vagtmester.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom Anthoni Bødicker, som i wachtmesters bestilling der vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn betroet haffuer, vnderdanigst os klageligen haffuer thilkiende giffuet, huorledis hand aff en borger sammesteds ved naffn Jurgen Timian och andre er bleffuen skeldit paa hans ehre och offuerfalden, som hand beretter at kand giøre beuisligt, och hand endnu ingen rett offuer hannem eller de andre haffuer bekommet, da bede wi eder och ville, attj den sag med forskreffne Jørgen Timian och de andre med det allerførste flittig thill forhør thager och siden derudinden dømmer som i agter at forsuare, och kommer det os fremmet for, attj alle-

V s.161

rede iche derudj dømbt haffuer. Disligeste efftersom forskreffne wachtmester lader andrage, att paa raadhuusit skall haffue for kort thid siden samblit sig en gandske deell aff borgerskabet och hannem haffue vilt offuerfalden, haffde det iche bleffuen affstyret, da bede wi eder och ville, attj eder med det allerførste derom erklerer, huorledis derom er, och eders erklering vdj vort cancellj indskicher, att wi all des leilighet kand erfare. Coldinghuus den 17 januarij 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 373.

V s.162

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top