eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.335

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 159-160
Nummer: 335


<-Forrige . Indhold . Næste->

335.

24 Dec. 1634.

De, der have Vogne, der ere snævrere end Forordningen byder, skulle straffes.

Til Niels Trolle.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom wi erfare, at wognmendene vdi vore kiøbsteder Kiøbenhaffn, Helsingøer och der omkring att skall haffue ladet giøre deris wogne en god deell sneffrere, end vor forordning om brede vogne vdgangen formelder, huilchet och bønderne en stor deell effterfuldt haffuer, saa at vore wogne ey kand komme frem vdi de weye, da bede wi dig och ville, attu vdi dit lehn dermed haffuer flitig indseende och dennem, som findis imod forordningen at haffue giort och noget formaaer, derfor lader

V s.159

straffe paa penge och de, som mindre formaar, paa kroppen, och ville vi, at ochsaa saaledis skall forholdis, om nogen forseer sig mod den forordning om vide sleder. Colding den 24 decembris 1634.

Til Christen Jacobsen, enspender.

Skall Christen Jacobsen, wor enspendiger, strax begiffue sig her fra thill wor kiøbsted Kiøbenhaffn och der med flid forfare, om vognmendene och bønderne haffuer deris wogne och sleder saa wide, som woris forordning om wogne och sleder vdgangen formelder, och dersom hand nogen kand betrede, som sin vogn eller slede iche saa viid haffuer, som forordningen om formelder, da ville vi, at hand det strax, om det er bønder, voris lensmand, och om det er wognmend, borgemestere och raad skall thilkiende giffue och see thill, att de bliffue straffet, de, som noget formaar, paa penge och de, som mindre formaar, paa kroppen. Giffuet Colding den 24 decembris 1634.

Sammeledis finge borgemestere och raad i Kiøbenhaffn breff, dennem att straffe, som imod forornindgen(!) om wide vogne vdgangen giort haffuer, efftersom forskreffuit staar. Colding den 24 decembris 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 363.

V s.160

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top