eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.334

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 159
Nummer: 334


<-Forrige . Indhold . Næste->

334.

26 Nov. 1634.

De Tiendepenge, som Albert Baltzer Bernts kommer til at betale, maa afkortes i hans Svigerfader Gabriel Marselis Fordringer.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom Albret Baltzar Bernts os vnderdanigst haffuer ladet thilkiende giffue, huorledis os elskelige Eske Jensen, byefoget der udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, paa vore vegne och Peder Matthisen, kemner dersammestedtz, paa byens wegne hannem haffuer ladet arrestere for den siette och tiende penge, som de formener, hand med rette bør thill os och byen at vdgiffue aff huis arff, hannem effter hans affgangne moder Nellj Baltzars er thilfalden, och effterdi i vdi same sag ere interesserit, haffuer wi naadigst befallet nogle wore gode troe mend och raad samme sag med det forderligste for dennem at indsteffne och derudj endeligen kiende och dømme, och hand nu vnderdanigst er begierendis at maa vdaff same arrest entledigis sin hustruis fader Gabriel Marsellis regenskaber, som hand haffuer med os at clarere, dog at hans fuldmechtige Niels Søffrensen der udi forskreffne vor kiøbsted Kiøbenhaffn paa hans wegne skall bliffue thilstede och suare thill sagen, naar den foretagis skall, huor imod forskreffne Gabriel Marsellis sig thill os haffuer reverserit, att saa frembt forskreffne Albert Baltzar Bernts bliffuer thilkient forskreffne siette och thiende penge at vdgiffue, da skall di hannem affkortis bode paa wor och byens wegne, saa viit de sig beløbe kand, vdi huis penge hand hos os haffuer at fordre, bedendis eder och ville, attj hannem aff same arrest lader bliffue entlediget, effterdi forskreffne Gabriel Marsellis for den sag saa uell for huis os som byen kand thilkomme [haffuer] stilt caution. Flensborghuus den 26 novembris 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 360.

V s.159

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top