eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.331

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 157-158
Nummer: 331


<-Forrige . Indhold . Næste->

331.

5 Nov. 1634.

Om den ny Vej og Port til Holmen, forskellige Forhold ved Børnehuset, Knud Christensens og Lavrids Eskilsens Regnskaber samt Udspisningen paa Holmen og Tøjhuset.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wi bede eder och wille, attj med murmestere och tømmermend fortinger den vey och port, som skall giøris bag ind paa Holmen, paa det de, som boer vde ved St. Annæ broe, dis bedre thill rette thide kand komme paa Holmen. For det andet ville vi, attj icke skulle thilstede nogen tømmermand eller murmester att fortinge tuende arbeyder, som saa viitt kand vere fra hinanden beliggendis, som denne halffue by kand vere lang thill. For det tredie skulle i nu strax giøre den anordning, at ratio victus och vdspisningen vdi Børnehuset anderledis anstillis (børnene der udi ere thill sundhed) end hid indtill skeed er. Same anordning haffue i os vnderdanigst før voris forestaaendis affreisning nu strax at lade see och thilstille, och skulle i strax handle med dennem, som Pesthuset her for byen forestaar, huad mand dem giffue skall for kost, verelse, vartect och anden nøduendighed i dage eller vger tall for huer person aff Tuchthusits siuge børn, som i same Pesthuus bliffuer indskichet. For det fierde skulle i huer monat engang eller tu, naar i best leilighed och stunder haffuer, wforuarendis besøge Børnehuset och os elskelige Hans Marckdaner, vor mand, tiener och tilsiunsmand offuer bemelte Børnehuus, sampt mesterne samesteds for eder kalde och thilstanden der udi med all flid vdspørge och fornemme baade om børnenis arbeid, leilighed och vnderholdning och andet Børnehuset angaaer, och skall i beskicke vise thider och terminer, paa huilche allene leverantzen aff Børnehuset skall giøris paa Kledekammeret, och skall tuende renteriskriffuere offueruere same leverantz, huormet nu strax skall begyndis. For det fembte ville vi naadigst, atj betencher, forfarer och thill endelighed klart giører med Knud Christensen, huor viitt hannem bør att passeris och gott giøris for det tiffuerj begangen bleff, och paa det hand icke med videre indtect eller vdgifft, som hannem sitt regenskab at forklare kunde forhindre, skall graveris, da haffuer i en anden i hans sted thill same bestilling imidler tid och saa lenge indtill hand regenskab haffuer giort at forordne. For det siette ville vi och naadigst, attj thilholder Lauridtz Eskildsøn, att hand giør sitt regenskab effter den ordinance, som bleff befalet, der hand kom i bestillingen, saa frembt och hand dermet tergiverserer offuer en monet effter dette vort breffs dato, attj da dermed giører den anordning, som nest offuen bemelt

V s.157

er belangende Knud Christensøns regenskab. For det sidste skulle i och thilholde forbemelte proviantskriffuer och med hannem foraffskeede nogle vise tider, thill huilche hand alle monedtskoster skall vddeele, paa det ingen vnder det skin sig fra Holmen och Archeliet at absentere kand haffue aarsag och prætext. Hafniæ den 5 novembris 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 352-53.

V s.158

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top