eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.31

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 22
Nummer: 31


<-Forrige . Indhold . Næste->

31.

21 Dec. 1608.

Et Hus i Højbrostræde skal ombygges.

Til Brede Rantzow.

Christianus IV. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at epthersom ether nochsom er beuist, det wij thit och offte naadigst haffuer ladet befale och paalegge de medarffuinger samptligen det husz tilhørig wdj Høygbrostrede paa hiørnit thuertoffuer fra Christen Albretsens huesz dersammestedz liggendis, att de dett enten wed første leilighedt skulle forbygge eller och thil de folck affhende, som sligt att giøre kunde formaa och affstedkomme. Tha effterdj samme huesz endnu saa staar byen thill en whansier vforbygdt woris naadigst paamindelse derwdjnden wachtet, bede wij eder och wille, attj forskreffne gaardz eiger med første leilighedt forelegger en bestimte thid och termin, jnden huilcken forskreffne woris begiering bemelte huesis bygning och restauration belangende maa bliffue eptherkommit, och siden med største alffworlighedt dennom der henholder effter denne woris naadigste befaling, att sligt wden widere forhall noch maa bliffue stillet wdj werck, saa frempt wij icke der til skulle thencke andre middell. Ther etc. Skanderborg den 21 decembris anno 1608.

Sæl. Tegn. XX. 243.

V s.22

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 12:50:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top