eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.305

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 147
Nummer: 305


<-Forrige . Indhold . Næste->

305.

27 Feb. 1634.

Der skal ske Undersøgelse om Anne Hans Holstes svigagtige Forhold. Jfr. Nr. 293

Til her Claus Daa, Hans Lindenow och Jost Høeg.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, att efftersom affgangne Anne Hans Holstis, forige borgerske vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, haffuer for nogle aar siden, der os aff vore vndersatter adell saa vell som weddell, leeg och lerd, er bleffuen beuilget den tredie part aff huis rentepenge, en huer haffde vdstaaendis, forsviget och iche oprichtigen angiffuet huis hun haffde vdsatt paa rente och dermet ladet sig finde wtroe, paa huilchen sag vi achter at lade tale, tha effterdi borgemestere och raad der vdi byen selffuer vdi sagen interesserede ere, saa de iche derudinden kand dømme, bede wi eder och naadigst befale, at naar os elskelige Eske Jensen, byfogidt vdi forskreffne wor kiøbsted Kiøbenhaffn, steffning aff eder begerer, i da den hannem meddeller, indsteffnendis hannem paa vore vegne och hindis arffuinger for eder vdi rette och siden paakiender och dømmer om, huis hun i saa maader fordult och forsuiget haffuer, iche bør at vere forbrutt. Herhos efftersom borgemestere och raad der udi byen, som ellers aff saadant, som forbrydis, thilkommer den halffue part, haffuer fortaugt och iche talt paa deris part, wille wi ochsaa, atj skall kiende och dømme, om de deris part iche haffuer forbrut thil os och derforuden att stande thill rette effter woris forordning anno 1623 vdgangen. Aarsagen att wi dermet hid indtill haffuer ladet beroe, er att wi gierne haffde seet forskreffne affgangne Anne Hans Holstis daatter barns forfremmelse ved gifftermaall. Skanderborg den 27 februarij 1634.

Rentemesterne finge breff at tilholde byfogden att indsteffne same sag for forskreffne gode mend. Skanderborg den 27 februarij 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 255-56.

V s.147

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top