eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.301

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 145-146
Nummer: 301


<-Forrige . Indhold . Næste->

301.

31 Jan. 1634.

Der skal gøres Afregning med Johan von Delden.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, att os elskelige Johan van Delden er os bleffuen en summa penge skyldig for atskillige wahre hannem er laant aff woris Thøyghuus, och derfor os at vere indført iblant andet vdi ruug och luttert salpeter, krud och suogell, som fandtis paa hans krudmølle, foregiffuendis prisen langt ringere der paa att vere satt, end taxten vaar paa det, hand aff Tøyghuuset anammitt haffuer, vnderdanigst begierendis, att hand lige saadan vare eller och lige saa god motte leffuere eller ochsaa det med rede penge at betale effter den taxt, hans godtz er taxerit for, disligeste att med hannem motte giøris affreigning, thi hand formoder endnu noget paa woris renterie att haffue at fordre, da bede vi eder och ville, att naar hand først paa vore vegne haffuer satt nøyachtig borgen och visen att thill paaske førstkommendis affbetale paa voris rentecammer, huis hand os skyldig er, med rede penge effter den taxt, hans godtz er taxerit for, disligeste sette loffuen och wisen till voris tilsiunsmand offuer Tøyghuset saa och woris embidtzmand paa

V s.145

wort slott Kiøbenhaffn, att hand vill holde och effterkomme huis benaadingsbreffue, hand paa krudmøllen saa vell som kornmøllen bekommitt haffuer, saa och raadstubs contract bog formelder och vduiser, j da giører affreigning med hannem, och naar sligt skeed er, ere wi naadigst tilfredtz, at hand møllerne igien maa tiltrede, dersom andre hans creditorer intet der udi haffuer att sige. Skanderborg den 31 januarij 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 248.

V s.146

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top