eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.30

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 21
Nummer: 30


<-Forrige . Indhold . Næste->

30.

13 Juli 1608.

Eske Billes Breve i Helligaands Kirke skulle registreres.

Til Jens Juell och Jens Bielcke.

Christianus IV. Helse eder oss elskelige Jens Juell thill Aabierg och Jens Bielcke till Østeraad, wore secreterer, kierligen med Gud och wor naade. Wider, efftersom wij naadigst komme wdj forfaring, huorledis nogen affgangne her Eske Bilde til N. hans breffue adskillige ahnliggende anrørendis nogen tid siden forleden skall were indlagd wdj Hellig Giestis kircke her wdj wor kiøbstedt Kiøbenhaffn, och wij naadigst haffue faareholdt hans arffuinger samme breffue med thet fordeligste deden fra att skulle vdtage saa mange, der kand findis, som dennom ahngieldendis ehre, och wdj en anden foruaring att henflytte, och endog dj alle icke endnu effter skrifftlig adtwarsell skall were tilstede, saa achter dog dj, som tilstede ere, saadan woris naadigst befaling med det første at effterkomme, och paa thet dj for de andre theris forsømmelse paa forskreffne breffue eller j andre maade icke skulle lide skade, da bede wij eder, befale saa och her med fuldmagt giffue, attj retter ether effter wdj forskreffne Heiliggeisthuesz kircke ether att henføye och tilstede were, naar de forskreffne skatkister och skrine, som forskreffne breffue findis wdj, skall obnis, och da forskreffne breffue, saa mange dennom anrørendis ere (som forberørt er), vnder ethers hender att registere och dennom offuerandworde, thagendis en richtig reversal aff en huer dennom paa huis breffue, j wdj saa maade dennom leffuerendis worder, och den wdj forskreffne breffkiste och skrine egien till effterrettning indlegger saa wel som samme kister och lyckelser tilslutter och forsegler, som j wille andsuare och were bekiendt. Haffniæ 13 julij anno 1608.

Sæl. Tegn. XX. 224.

V s.21

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 11:38:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top