eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.292

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 141-142
Nummer: 292


<-Forrige . Indhold . Næste->

292.

23 Okt. 1633.

Om Tilsyn med de Fattiges Ejendomme.

Til bispen, theologi sampt borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom wi naadigst forfare, dett capital, som wi naadigst thill de fattige husarme her udi Kiøbenhaffn haffuer forordnitt, saa vell som anden deris capital iche alle at haffue den foruaring, som de fattige kand vere forsickrett med, da wille wi, att i borgemestere och raad saadant saaledis tiltencker att remedere, som i och eders arffuinger tiltencker att forsuare, dersom di fattige der offuer tager skade. Iligemaade efftersom 3000 rixdaler nogen tid forleden ere testamenterit thill di fattige, da skulle i saadant wed loug och dom effter derom woris elskelige kiere her faders høylofflig ihukommelse breffs mening och indhold indfordre. Herforuden skulle i och indtalle de siuff woninger, som affgangne Iffuer Poffuelsøn, fordom borgemester her samestedtz, di fattige giffuet haffuer, och dennem siden de fattigis forstander thilstille dermed effter forbemelte Iffuer Poffuelsens breff och anord-

V s.141

ning eder at forholde. Iligemaade skall di 8 rix daler aarlig jordskyld aff den gaard i Kiøbmager gade, som affgangne Herloff Throlle och fru Birgitte Giøe di fattige giffuitt haffuer, følge di fattige och thill forstanderne leffueris. Fremdeelis efftersom 700 currante daller di fattige er giffuet aff Perlens folch, och same penge formenis och folcken att were kortet i deris besolding, da skulle i och der om forfare och indseende haffue, att di fattige iche forurettis. Dernest efftersom di fattigis forstander haffuer bygt en ødegaardt hos den Østere wold bag Børnehuset wed Lønporten med fortrøstning, at den rettighed, hospitalit der hos haffde, sampt en leie woning de fattige følge och offuerladis skulle, att i den leilighed forfarer och eders beste giøre, om saadant begge parter att forlige, saa alting gaar christelig och rett thill. For det sidste, efftersom affgangne Poffuell Fechtell haffuer giffuet di fattige nogle boder och penge och dermet iche den richtighed holdis som vedburde for arffuingernis effterladenheds skyld, da skulle borgemestere och raad saadant lade indtalle och lide dom, om same boder och penge icbe bør at vere vnder di fattigis forstanders disposition, effterdi arffuingerne den affgangnis wellmeente gaffue och beskichelse saa wbetenckelig foruende, opholde och forhindre. Alt forbemelte skall i strax wed en egen dertill forordnitt bequem fuldmechtig lade holle och thill endskab føre saa och selff thilsee, att capitalit bliffuer forandritt och forsickritt, som i borgemestere och raad selff agter at forsuare. Haffniæ den 23 octobris 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 217-18.

V s.142

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top