eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.29

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 19-21
Nummer: 29


<-Forrige . Indhold . Næste->

29.

4 Juli 1608.

En almindelig Skat over Danmark udskrives til Kjøbenhavns Befæstning.

Obne breff om almindeligh skat offuer Danmarck til Kiøbenhaffns befestningh.

Christianus IV. Helse eder alle wore kiere thro wndersoter, bønder och menige alffmue, ihuosomhelst i thiene eller thilhøre, som bygge och boe offuer aldt N. lehn, euindeligen med Gud och wor naade. Wider, at epthersom wij for adtskillige forefallende leilighedz skyld foraarsagis woris kiøbsted Kiøbenhaffn nogit ydermere och bedre end hid ind till at lade befestige och med wolde, graffuer och anden tilbehørige notturfft att lade forbedre och forferdige, som thet sig bøer, tha effterdj thil thesz behoff en merckelig summa pendinge will anwendis och opgaa, foraarsagis wij (endog wij thet ellers gierne haffde gaaitt forbi) eder som wore kiere thro vndersaate (och det epther woris elskelige Danmarckis rigis raadz beuilling och samtycke) om en muelig hielp at lade besøge, huilcken wdj saa maade som

V s.19

effterfølger aff ether skall vdgiffuis och opberis, saa att huer thj jordeigne bønder skal leggis wdj legh sammen och giffue oss 20 enckende daler, den rige hielper thend fattige. Sammeledis skall huer thj bønder, som icke haffue frijt jordegoedz, meden haffue fest theris gaarde och bruge affuell, ochsaa leggis wdj legh sammen och giffue oss thj enckende daler, den rige hielper den fattige. Disligiste skall och huer smid, huer schomager, huer schreder, huer muremester och huer møller, som boer paa landzbyerne och bruge affuell, giffue oss en enckende daler, och de, som icke bruge affll, giffue oss j daler. Sammeledis skall huer tieniste dreng, som tiener for fuld løn, huad heller hand haffuer kornsædt eller jcke, giffue oss j daler, och den, som icke tiener for fuld løn, j orts daler. Och huor flere bønder ere boendis paa en gaard, huad heller thett er jordeiget goedz eller festegoedz, saa frampt de ellers bruge auffll, da skall hoffuidtmanden, thend beste wdj gaarden boer, skriffuis for heel och de andre for indiste. Vdj lige maade skulle och vgedagsmend, som boe fore wore egne slotte, closter eller gaarde, huer giffue oss j daler. Och skall aldelis ingen were frij for samme skatt och hielp, huerken fogder, skriffuer eller andre, wden aldeniste adelens egne vgedags bønder, som boe for theris sædegaarde, de holde auffll paa, och ligge wdj sogen som samme theris sædegaarde wdj ligger, och de, som haffuer werit frij aff arildz tidt. Och skulle wore lehnsmend haffue grandgiffuelig jndsehende med, att ingen regnis for vgedagsmend wden de, som bøer att regnis der fore, saa frembt de icke wille stande oss derfor thill rette. Dog haffue wij naadigst beuilget, att dersom bønderne icke kunde affsted komme att giffue oss enckende daler, da mue de wdj steden for j daler giffue oss 4 mMk. Danske eller 33 skilling Lybsk wdj smaa pendinge. Och skall samme skatt were wdgiffuen til S. Martini dag nu nestkommendis wdj thett allerseniste. Wij haffue befalit oss elskelige N., wor mand, tiener och befalningsmand paa wort slott N., att skulle lade skriffue samme skatt offuer ald forskreffne lehn och att legge ether wdj legh sammen, saa att den rige hielper den fattige, och haffue opseende med, att der med ganger ligeligen till, och siden den aff eder opberge och frembskicke paa dj steder, wij hannom naadigst befalit haffue. Och skall skriffueren jngen pendinge haffue, for hand skriffuer samme skatt. Thj bede wij eder alle och huer serdelis strengeligen biude, attj retter eder effter att møde paa de steder, forskreffne N. eller hans fuldmectigh eder der om tilsigendis worder, och der aff hannom for samme skatt lader eder skriffue och legge, och siden den betiden att vdgiffue och frem-

V s.20

føre och forskreffne N. eller hans fuldmectige offuerandtworde, saa hand den frembdelis inden den bestimpte tid kand fra sig leffuere, som forskreffuitt staar, saafrembt j icke derfore wille delis och thilthalis. Thj thager her jngen forsømmelsze fore. Wij wille egien were eder alle och huer en naadig herre och konning och eder gaffn och beste j alle maade wiide och ramme, som wij wore kiere och thro vndersote plictige ere. Datum Haffniæ thend 4 julij anno 1608.

(Herefter følger navnene paa 18 jyske, 6 fynske, 7 skaanske og 1 bornholmsk Lensmand).

Sæl. Tegn. XX. 220-22.

V s.21

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 11:27:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top