eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.285

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 138-139
Nummer: 285


<-Forrige . Indhold . Næste->

285.

14 Avg. 1633.

Frands Rantzaus Gaard skal deles i 2 Dele og loddes til Hans Lindenov og Lavrids Ulfeld.

Til her Claus Daa och Thygge Brahe.

Christianus quartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, att efftersom os elskelige Hans Lindenow thill Hundslund, wor mand, raad och embidtzmand paa vort slott Kallundborg, vnderdanigst for os haffuer ladet andrage, huorledis huis tuistighed, hannem och os elskelige Lauridtz Wllfeld thill Egeskouff, wor mand och thiener, imellom vaar om affgangne Frantz Rantzou thil Rantzouhollm hans gaard udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, for nogen thid siden forleden ved

V s.138

wore goede mend effter woris naadigste befalning skall vere forhørt och der effter thildømt same gaard aff otte borgere udi forskreffne vor kiøbsted Kiøbenhaffn att skulle wurderis och skifftis udi tho lige parter, huilchet ochsaa skall were skeed, och siden at lodde derom, huilchett forskreffne Hans Lindenow skall haffue veritt offuerbødig gierne att ville effterkomme, efftersom hand dett aff forskreffne Lauridtz Wlfeldt baade mundtlig och wed goede mend skall haffue veritt begierendis, dog det iche att skall haffue villet indgaae, thi bede vi eder, byde saa och hermed fuldmacht giffuer parterne thill en wisse thid och sted for eder att indsteffne och da dennom derom imellom i mindelighed att forhandle eller och ved laadder paa same gaardtz affdeelte thuende parter dennem adskiller, paa det en huer kand vide sin anpart der udi och de engang dermet kand komme thill endelig ende, och dersom nogen aff parterne iche vill thill den tid møde thilstede, i dog alligeuel derom lader lodde och dett dermed thill ende giør, och huis i partene saaledis imellom derom i mindelighet handlendis eller och loddendis vorder, att i dett dennem vnder eders hender och signeter giffuer fra eder beskreffuen, som i ville ansuare och vere bekient, disligeste dersom nogen aff eder thill den thid och sted, som bliffuer berammitt, for loulig forfald skyld iche kand møde thilstede, da skall den, som thilstede kommendis vorder, fuldmacht haffue en andenn god mand i den vdebliffuendis sted thill sig att thage, att denne woris befalning kand bliffue fuldgiortt. Ladendis dett ingenlunde. Gluchstadt den 14 augustj 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 194-95.

V s.139

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 17.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top