eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.270

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 133-134
Nummer: 270


<-Forrige . Indhold . Næste->

270.

15 Jan. 1633.

2 Borgere maa gøre Indførsel i Fru Anne Hansdatter til Sandby hendes Gods.

Til Wintzenss Bilde och Otto Gøe.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wiider, att Søffren Søffrensen, borger och jndwohner her udj wort kiøbsted Kiøbenhaffn, och Anne salig Hans Hollstis, borgerske her sammestedz, vnderdannigst for os haffue ladett berette, huorledis os ellskelige Jørgen Sefelld till Reffsnes, landsdommer her udj wort land Seeland, skall haffue tillneffntt tuende gode mend, som skulle giørre dennom indførsell vdj os ellskelige fru Anne Hansdatter till Sandbye, affgangne Stax von Thinnens effterleffuerske, hendis gods for nogen gielld, de hos hender haffue at fordre, huillche gode mend nu iche saa nær ere tillstede, at de samme jndførsell saa snartt kand giørre, thj bede wy eder och naadigst wille, att j forskreffne landsdommers domb nu strax effterkommer, och saa frembtt en aff eder for loulig forfalld dette worjs naadigst missive icke kand effterkomme, da den anden att tage en anden god mand till sigh i deszen sted och dermed giørre till ende. Iligemaade effter-

V s.133

som forbemeltte borger och borgersker her i Kiøbenhaffn sig vnderdannigste beklage, thiiden att vere flux forløben, inden huillchen samme jndførsell skulle skee, da haffue wy naadigst beuillgett, att om end thiiden var forbigangett, j dog samme befallning till ende giører, effterdj j richtig domb for eder haffuer, och dett gerader retten till bestyrckellse. Hafniæ den 15 janvarij 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 115.

V s.134

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 17.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top