eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.27

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 18-19
Nummer: 27


<-Forrige . Indhold . Næste->

27.

10 April 1608.

En ny Skat udskrives til Befæstningen, Raadhuset og Posten paa Gammeltorv.

Til borgemestere och raadmend wdj Kiøbenhaffn.

Christianus IV. Helse ether osz elskelige borgemestere och raadmendt wdj wor kiøbstedt Kiøbenhaffn euindeligen medt Gudt och wor naade. Wider, efftersom wij naadigst komme wdj forfaring, att thil thend foretagne bygnings behoff saa wel paa befestningen her for byen, som paa raadhusett och posten hersammestedz endnu wil behøffuis en ansehelig summa pendinge offuer huis thilforne er contribuerit, tha eptherdj slig bekostning skeer byen thil beste, haffuer wij naadigst beuilget och forordnett, att thil thesz behoff endnu maa contribueris 5000 daler. Bedendis ether therfore och wille, attj (thagendis thil eder thuende the forstandigste mend wdaff huer quarter her wdj byen) lader taxere menige borgerskabet hersammestedz, der eblant ochsaa ether sielff med beregnit, thiszligiste alle baade geistlige och werslige, som haffue huesze, boder och woninger her wdj byen eller och strax wden for portene, huad heller the ere inden eller vden byen bosiddendis, och opthage rente aff theris boder (wore vndersaater aff adel aldeniste vndertagen), sammeledis fremmede

V s.18

och vdlendige, som her aar vd och aar ind bruge theris handtering, saa att samme taxst sig thil forskreffne femb thusind daler offuer aldt kand beløbe, dog effter en huer theris effne, formue och bedrifft, saa huercken den fattige eller den rige der wdjnden skeer for kort, efftersom j wille andtsuare och were bekiendtt. Ladendis etc. Haffniæ 10 aprilis anno 1608.

Sæl. Tegn. XX. 204.

V s.19

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 11:17:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top