eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.26

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 17-18
Nummer: 26


<-Forrige . Indhold . Næste->

26.

9 Nov. 1607.

Restancer af Jordskyld og Husleje skulle betales til Hospitalet.

Til borgemestere och raadmend j Kiøbenhaffn.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wider, at epthersom hospitalens forstander her wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffnn, som nu er forfløtt thil Wartoff, vnderdanigst haffuer ladet oss andrage och tilkiende giffue, huorledis en stor part ethers medborgere epther hoesliggende registers liudelse och indhold endnu skulle restere och thilbage staa med nogle aars jordskyld och hueszleye aff theris husze och gaarder, som skulde werit vdgiffuett thil forskreffne hospitall, endog den paa vnderskiedlige thider aff thennom er bleffuen fordridt och kreffd, tha paa thet de fattige icke skulle lide nogen mangell for saadan theris nachlessighedt skyld, bede wij eder och wille och her med strengeligen och alffworligen befale, attj med allerførste leilighedt med største flid henholder forskreffne borgerskab och thet wed nogen

V s.17

alffworlig middell samme restanz thil forskreffne forstander at erlegge och affbetale. Ther med etc. Thj thager etc. Haffniæ 9 novembris anno 1607.

Postscriptum.

Efftersom wij wdj ligemaade naadigst komme wdj forfaring, huorledis en part ethers medborgere effter hoszliggende fortegnelszis liudelsze skulle restere och tilbage staa med nogle aars rentepenge til hospitalet hersammestedz, tha bede wij eder och wille, attj dennom med allerstørste alffuorlighedt och billige middell henholder samme rest med det allerførste at erlegge och affbetale. Actum ut in literis.

Vdj ligemaade finge borgemestere och raadmend wdj Malmøe breff, thuende theris medborgere Erick Schriffuer och Jens Schriffuer att henholde til at betale forstanderen j Wartoff huis jordskyldt, the thill hospitalet aff theris gaarde thilbagestoedt wdj Kiøbenhaffn.

Sammeledis finge borgemestere och raadmend vdj Kiøge breff, en theris medborger Claus Hansen att henholde til att fornøye forskreffne hospitals forstandere huis hueszleye, hand aff en hospitals gaardt wdj Kiøbenhaffn resterit. Haffniæ 10 novembris anno 1607.

Sæl. Tegn. XX. 185.

V s.18

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 11:11:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top