eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.257

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 128-129
Nummer: 257


<-Forrige . Indhold . Næste->

257.

5 April 1632.

Om Modtagelse af de Moskovitiske Gesandter.

Til Jørgen Wind och Steen Beck, rentemestere.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wiider, efftersom wy naadigst erfare, Moschovitiske gesanntter mod woris grendzer att were forhaande, da bede wy eder och wille, attj flittig forfare lader, naar samme gesannttere till wort kiøbsted Hellsingøer ankomme, att y daa samme dag, naar de dennom derfra til vort kiøbsted Kiøbenhaffn begiffuer, eder forføyer nogett paa hin siide Wartou med forordnede wogne, heste och rytterje (som y effter hos føllgende missiver till lendsmendene udj wort land Seeland vdgangne haffue at fodre) dennom der begeigne och vnfange, paa wore wegne salutere, deris andkompst gratulere, formeldendis groutfyrstens sundhed och gode tillstand os gandske kiertt skulle were att fornemme, vdj denne gratulation haffue j grottfyrstens titull att opregne, dernest att y dennom ombede eder till wort kiøbsted Kiøbenhaffn att villde føllge och der paa woris naadigst wiidere andordning fortøffue och tractamenten effter landens

V s.128

medgiffne leilighed att willde tage till tacke, ledsagendis dennom siden vdj byen vdj de losomenter, der sammesteds till dennom forordnede ere. Och skulle y vdj samme vndfangellse haffue woris kongelige reputation vdj agtt och dennom iche cedere och ellers eder imod dennom med all discretion och tilbørlig høfflighed forhollde och andstille. Ottensøe den 5 aprilis anno 1632.

Sæl. Tegn. XXV. 35.

V s.129

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top