eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.250

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 125-126
Nummer: 250


<-Forrige . Indhold . Næste->

250.

16 Dec. 1631.

Det Islandske Kompagni har Eneret til Handelen paa Island, men der paalægges det dog visse Forpligtelser.

Til Jørgen Danielsen, borgemester vdi Kiøbenhaffn, och fleere nemlig Tomas Lorck, Herman Woest, Werner Kloumand och Jacob Pedersen, forwaltere for dett Islandiske compagnie.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wiider, att efftersom wy aff eders vnderdannigste indlegh forfare om den huallfangh, som vnder Iisland driffues, da effterdj woris naadigste meening och willge iche er, att nogen anden den Islandiske seglation niude skulle end de, som naffnlig der paa ere privilegerede, och wy formode, att saa frembtt nogen sig vnder landett med woris pas lader finde, att dett kunde were vrichtigt och effterskreffuett, thj bede wy eder och naadigst hermed fulldmagt giffue, att saa fremptt j nogen, som saadand vlofflig pas haffuer, antreffe kunde, j da dennom anhollder och anholle lader, tilltaler och domb offuer dennom forhuerffuer. Iligemaade bede wy eder och naadigst wille, attj aarligen saa megett frj med eder hiidt ned tager, som nogle Iislandiske studenter till kleder och bøgger kunde behøffue. Dernest efftersom all handell fremmede er forbøden, da skulle j heden holle eders thienere der paa landett, att om nogen fremmed skibbrudden indkom, hand da for billig betallning aff dennom vndsettes.

V s.125

For dett sidste haffue j och alle privilegerede falkefengere med eders skibe till och fra landett att føre. Hafniæ den 16 decembris 1631.

Sæl. Tegn. XXIV. 619-20.

V s.126

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top