eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.247

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 124
Nummer: 247


<-Forrige . Indhold . Næste->

247.

10 April 1631.

Om Betalingen af Silkekompagniet for Silkehandelen, som Kongen fra først af selv havde drevet.

Til Frands Rantzow, stadtholder.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wiider, att efftersom wy till os ellskelige Johan och Jurgen Bødcker von Dellen, borgere och indwohnere her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn sampt deris medconsorter vdj silckecompagniet for nogle aar siden haffuer naadigst affstanden sillckehandelen, som wy naadigst haffde ladett ahnstiffte, begynde och en tiid lang wed liige holldett, och dett dennom forundt wdj tollff aar, och de samme thiidt er os skylldig bleffuen nogen thusende rixdaler for sillcke och wahre, de aff os bekom, huilche wy naadigst beuillgede hos dennom att maatte bliffue bestaaendis paa rentte for 6 pro cento aarligen, dog halffparten aff capitalen att skulle erlegge sex aar effter den første martij 1625, de handelen skulle andtage, och den anden hallffue partt tollff aar effter den 1 martij 1625 som deris aar war vde, och de vnderdannigst os lader andrage, att de tilltales for rentten aff forskreffne penge till denne dagh, endogh de iche vden vdi nogle faa aar haffuer brugt samme handell, vnderdannigst begierendis de nadigst maatte forskaanis for renten att vdgiffue vdj de aare, de forskreffne sillcke handell iche haffuer brugtt, saa at dennom maatte beuillgis getouverne igien att leffuere for den priis, de dennom anammett haffuer, da bede wy eder och naadigst wille, att j lader dennom ehrlegge hoffuedsummen saa och anammer aff dennom rentte aff forskreffne penge pro qvota, efftersom de forskreffne sillcke handell udj brug hafft haffuer. Disligeste wille wy, attj getouffuerne aff dennom skall lade anamme for den priis, de dennom haffuer bekommett, dog att de dennom skall fulldferdige lade giøre, før de anammes, och siden dennom qvitantz der paa lader giffue. Frederichsburg den 10 aprilis 1631.

Sæl. Tegn. XXIV. 531-32.

V s.124

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top