eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.242

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 121-122
Nummer: 242


<-Forrige . Indhold . Næste->

242.

28 Jan. 1631.

Der paalægges en Afgift af alle Skibe til Nyboders Opbyggelse.

C. 4. giør alle witterligt, att efftersom wy naadigst haffuer betencht den store skade och affbreck, som den gemeene handell och søefartt j dett gandske riige liider offuer den baadmands vdskriffuellse, som wy aarligen till rigens defension i denne sellsanne(!) thiidt vden nogen omgangh foraarsages att giørre, att vy nu forbigaar den store bekaastning, som paa landett henger, naar samme vdskreffne søefollch frembskickis, saa och att en storr deell aff dennom, som saa vdskriffues, allerede formedellst søfartens formindskelise fast vdychtige och vbeqvem ere rigens flode med att forsickre, och end da befrychtes thiidt effter anden jo vdychtigere att skulle befindis, seerdeelis effterdj dett beste søfollch effterhaanden vdaff rigerne for forbemellte vdskriffnings frycht sig begiffuer, da haffuer wy den leilighed med woris ellskelige Danmarckes riges raad flittig och offte offuerweyett och beraadslagett saa och paa middel tencht, huorledis nødwendig gott søfollch kunde idelig vnderholldis och landett for den vdskriffning saa vell i freds som feide thiidt deremod forskaanes, och efftersom baadsmends frj wohnung saadand merkelig befindis att kunde forfremme, da haffuer wy blantt andett och med forbemellte woris ellskelige rigens raads raad och samptycke naadigst for gott anseett thill saadand wahningers opbyggellse vdj nest føllgende trey aar att lade opberge wed woris thollder aff alle skibe, kreyer, skuder och ferger, som enthen her vdj vore riger och lande och vnderliggendis øer hiemme eller och rederne haffuer paa de steder, som de hiemme haffuer, aarlige aff huer last de drechtige ere en hallff rix ortt, meden aff fremmede for huer gang de her udj rigett laaser eller lader en hallff rix ortt, med dennom, som igiennom Bellt och Øresund seigler och her med iche meentt ehre, forholldes effter seduanlig ordinantz, som nu i brugh(!). Och skulle borgemestere, raad och wore fougder were thollderne her udinden beforderligh en rigtig designation, om hand dennom derom tillsigendis worder, paa all jndlendiske skibe,

V s.121

kreyer, skuder och ferger och deris lastes størellse att bekomme, endog wore tholldere dog der foruden sellff der med skulle haffue flittig indseende, som de achter att forsuare. Och skulle de samme tholld opberge aff de jndlendiske till tou terminer, den første till S. Hans dagh, den anden till nyt aars dagh och strax den levere till os ellskelige N. N. Aff de fremmede skall den effterhaanden anammes vdj ligemaader til tou terminer nemblig till S. Hans daghs och nyt aars dagh och saa leffueris till forskreffne N., som den siden till wor bygnings skriffuer her wed wort slott Kiøbinghaffn skall frembskicke. Och skall for all saadand opbørsell serdeelis regenskab giørres aff de skibe och skuder, som paa landett holldis eller ankomme. Huor ingen tholldere ere, skall wore lendsmend huer vdj sitt lehn lade forskreffne tholld opberge och till forskreffne terminer med sampt regenskab till forskreffne voris bygnings skriffuere her ved wor slott Kiøbenhaffn forskiche. Huoreffter osv. Giffuett Hafniæ den 28 janvarij 1631.

Dernest følger Register paa Lensmændene over al Danmark og Norge.

Sæl. Tegn. XXIV. 491-92.

V s.122

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top