eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.241

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 120-121
Nummer: 241


<-Forrige . Indhold . Næste->

241.

28 Jan. 1631.

Der paalægges Købstederne en Told til Opførelse af Fæstningen ved S. Anne Bro.

Til kiøbstederne offuer al Danmarck och Norge.

C. 4. Giør alle witterligtt, att efftersom wy naadigst for gott anseett haffuer en ny bygning wed S. Anne broe her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn att lade forferdige till woris skibsflodes, Hollmens, Thøyghuusets, Slottens, byens och anden rigens defension och forsickeringh, och wy med woris ellskelige Danmarckis rigis raads beuillningh och sambtycke haffuer for nogen thiidt siden andordnett, att aff nogle seerdeelis wahre, som hiidt udj rigett indføris, skulle til forskreffne bygnings fornødenhed giffues och contribueris vdj trey aar, huillche trey aar ere forbigangett, och samme bygning iche der ved kand forferdiges, daa haffue wy endnu med welbemellte woris ellskelige Danmarckes riges raad(!) beuillning och sambtyck saaledis anordnett, att aff effterskreffne ware, som her udj rigett indføris, skall till forskreffne bygnings fornødenhed giffues och contribueris vdj trey neste effterføllgende aare fra dette wort breffs dato beregnett saasom effterfølger: aff allt Spansk och Fransk sallt, som hiidt i rigett aff nogen kiøbmend indføris, were sig indlendiske eller vdlendiske, skall giffues 4 Sk. Danske aff huer tønde, dog adelen, huis sallt de selffuer lader hentte med kiøbmend, som sallt for sig sellff iche føre, her for forskaanede. Sammeledis skall huer jndlendiske kiøbmand, som nogen sillckeware indføre, were sig huad dett er, inthett vndertagett, giffue 6 pro cento och vdlendiske 8 pro cento. Disligeste och huer ind-

V s.120

lendiske kiøbmand, som klede indfører, giffuer trey pro cento, och vdlendiske fire. Thj bede wy och befalle etc. etc. Giffuett Hafniæ den 28 janvarij 1631.

Dernæst følger en Liste paa 84 Købstæder.

Dernæst Befaling til Lensmændene i begge Riger at forkynde dette Brev og paase, at det efterkommes. D. u. s.

Sæl. Tegn. XXIV. 486.

V s.121

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top