eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.24

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 16-17
Nummer: 24


<-Forrige . Indhold . Næste->

24.

23 Juli 1607.

Der skal afsiges Dom om Godtgørelse for 100 Daler af de Fattiges og Skolens Penge, der brændte i Oluf Madsens Hus i den store Ildebrand 1596.

Til Wilhelm Dresselbierg.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wid, at epthersom sig begiffuer nogen irring och trette emellom oss elskelige borgemestere och raad her wdj wor kiøbstedt Kiøbenhaffn och theris medbroder oss elskelige Oluff Madtzsen anlangendis jc daler med nogen eptherstandendis rente, som vdaff the fattige och scholens pendinge wdj hans husz och foruaringh skall werre forkommit och opbrendt wdj thend store ildebrandt, som wor her wdj byen anno 1596, tha eptherdj de sielff wdj samme sag ere partiesk, saa the therwdjnden icke kunde kiende och dømme, bede wij thig, wille och her medt strengeligen och alffworligen befale, attu med forderligste leilighedt begiffuer thig

V s.16

hidt til byen, indsteffnendis begge parterne for thig wdj rette och dennom siden therom wed en endelig och rettmessig domb och sententz adtskillier, enten forskreffne Oluff Madzsen aldene samme til sig anammede pendinge bør egien fra sig at leffuere eller icke, giffuendis samme thin dom fran dig beskreffuitt, som da wildt andtsuare och were bekiendt. Ther med skier wor wilge och befaling. Thj ladt thet ingenlunde. Haffniæ 23 julij anno 1607.

Sæl. Tegn. XX. 177.

V s.17

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 08:36:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top