eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.236

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 118
Nummer: 236


<-Forrige . Indhold . Næste->

236.

28 Marts 1630.

Den ny Forandring med Magistratens Forretninger (se Nr. 234) skal uagtet dennes Undskyldning dog sættes i Værk.

Thil Frandtz Rantzou.

Christianus 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att efftersom wy naadigst haffue befallett, att os ellskelige borgemester och raad her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn byens bestillinghs opsigt vnder sig vddeele skulle, paa dett en huer disbedre kunde wiide, huad hand eigentlicht haffde vnder sin tillsiun, och y os derpaa vnderdannigst fordrager huis vndskylldingh forbemelltte borgemestere och raad der vdj faaregiffuer; da effterdj wi naadigst endnu ingen bedre middell befinde, huorwed all vordning kand faarekommes, end att foruden den gemeene deris bestillings thillsiun och forrettning en huer dennom der foruden weed, huad hand særdelis haffuer att suare till, om mangell findis, daa bede wy eder och naadigst wille, att j er sellff offueruerende och med dennom andordner, att forbemellte woris naadigste befalling vden nogen forhalling effterkommes och saadan tillsiun blantt dennom selff vddeelis. En huer dennom kand neffne sig till bistand en god dannemand eller to borgere her udj byen, med huillcke de sig best troe en thiidt lang dett dennnom paaligger att befodre. Dermed etc. Hafniæ den 28 martij anno 1630.

Sæl. Tegn. XXIV. 396-97.

V s.118

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top