eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.230

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 115
Nummer: 230


<-Forrige . Indhold . Næste->

230.

2 Nov. 1629.

Der skal indgives Forslag om Ordningen af Fattigvæsenet.

Til bispen, theologi och borgemester och raad vdi Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att efftersom wy naadigst haffuer forordnett ett nytt capital thill arme vdj wort kiøbsted Kiøbenhaffn, effter som y aff hosføllgende wortt obne breff wiidere haffuer att forfahre, daa biude wy eder her med och wille, att y eder med fordeligste beraadslager och siden eders vnderdannigste betenckende i cantzeliett indleffuerer, huorledis dermed beqvemmeligste forholldis kand, haffuende i agt saawell huis woris ellskelige kierre her fader faders och her faders høylofflige ihukommellser wed recessens 62 artickell och den anno 1588 vdgangen forordningh, saa och woris egen recessis 44 artickell, saa och woris om thieniste follck och løsgenggere anno 1619 publicerede, dernest den om handtwercks drenge och suenne anno 1621 forordninger denne leilighed belanggende indehollde, med wiidere huis christeligen der vdj effter denne thiidts leilighed forandris kand och forbedris, dernest om nødigtt en egen magistrat med sin seerdeelis spitall fogett och suenne der till att bestille, paa dett all god ordning disbedre kand vnderholldis, och wy wiide kunde, huo os haffuer att suare, om forsømmellse her vdj befindis, jligemaader att j och betencke, huorledis samme ny capital och huis ellers wiidere till saadand brug funderis, saa kand forsickeris, att de fattige ingen skade, twist eller jrringh saadand indkomme belangende kand tilslaes. Frederichsborg den 2 novembris 1629.

Sæl. Tegn. XXIV. 341.

V s.115

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top