eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.23

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 16
Nummer: 23


<-Forrige . Indhold . Næste->

23.

22 Juni 1607.

Der skal gives bedre Fald for Vandløbet i Rendestenene ud imod Stranden.

Til borgemestere och raad wdj Kiøbenhaffn.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom her wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn findis stor wskickelighed formedelst den wreenlighedt sig der wdaff foraarsager, att rendestenene icke haffue deris fald och lob ned thill stranden och sønderlig wdj Østergade, Høybrostrede och andenstedz, saa att mand, naar nogen hastig regen indfalder, neppelig och med stor beschwering kand komme fra en gade thill en anden, tha paa dett saadan wleylighed maa och kand faarekommis, bede wij eder, wille och her med strengeligen och alffworligen befale, attj med aller første leilighed lader giøre den forordningh, saa att rendestenene bliffuer optaget fra Anders Hansens weigerhuesz langs wd med Stranden och siunckis op adt wdj Østergade och Kongens gade, saa wandit kand haffue sin fulde lob ned thill Stranden. Disligiste att rendestene siunckis fra Stranden och op wdj Høygbrostræde, saa wandit kand haffue sit Job ned aff Amager torff saa well som och wdj Store Fergestrede och Leyerstrede, efftersom det eder aff woris tillforordnede skall bliffue wduiist. Och paa huilcke steder dett befindis, att den ene haffuer forhøyet sin steenbroer och rendesteene høyger end den anden, da skulle de egien optagis och jeffnis. Haffuendis med aldtingist der wdjnden den thillbørlig indsehende, at med samme arbeid (som er meent byen till gaffn och beste) wden ald forsømmelse maa haffue frembgang. Ther etc. Thi lader etc. Haffniæ den 22 junii anno 1607.

Sæl. Tegn. XX. 171.

V s.16

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 08:31:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top