eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.22

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 15
Nummer: 22


<-Forrige . Indhold . Næste->

22.

23 April 1607.

Borgmestere og Raad skulle dømme en hollandsk Skipper, der har begaaet Toldsvig.

Til borgemester och raad wdj Kiøbenhaffn.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom en Hollandske schipper nogen tid siden forleden wdj Sundett skall were ahnkommen, som skall haffue fortaugd nogle mange lester rugh, huilcke icke ere bleffne angiffne och paa woris tolbodt fortoldet som det sig bør, tha effter wij nu naadigst haffue befalet, att samme skib, som med forskreffne wnderslagne och fortaugde rug haffuer werit lagdt, skall opleggis der for wor kiøbsted Kiøbenhaffn, huor wij forskreffne schipper med retten acter att lade tilthale och hende domb. Tha bede wij eder, wille och her med strengeligen och alffworligen befale och fuldmagt giffue, att naar forskreffne schipper for eder bliffuer citerit och indsteffndt wdj rette, i daa endeligen och wden ald forsømmelse eller widere dilation kiender och dømmer paa huad straff forskreffne schipper for saadan sin begangne forseelse och bedrifft bøer att lide och wndgielde. Giffuendis samme eders domb fraa eder beskreffuit, efftersom j den wille andtsuare och were bekiendt. Thermedt etc. Thj etc. Fridericksborgh den 23 april anno 1607.

Sæl. Tegn XX. 162.

V s.15

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 08:29:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top