eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.215

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 108-109
Nummer: 215


<-Forrige . Indhold . Næste->

215.

14 Nov. 1628.

Der skal gives Vederlag for nogle Jorder udenfor Vesterport, der ere indtagne til Byens Befæstning.

Til borgemestere och raad vdj Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom for os vnderdanigst haffuer ladet andrage Mette affgangne Rasmus Islenders, huorledes nogen platzer, boder och een haffue vdenn Vester port tuende hindes vmyndige børnn tillhørige, som dennom effter deris fader arffueligen skall uere tillfallet, skall till byens befestning vere jndtagenn och dennom derfore jngen vederlag skall vere skeed, da effterdj vbilligt er, at de vmøndige faderløsse och vanfødde børnn deris federne jord

V s.108

och arff vden vederlag skulle berøffuis, bede vj eder och ville, attj det saaledis lemper, at forskreffne vmøndige faderløsse och vanfødde børn skeer vederleg for deris jorder, och huis de haffue mist aff byen effter vuillige mends sigelse, effterdj de ere kommen till byens nøtte, och dersom da byenn nu iche kand haffue forraad dennom strax at betalle, at dennom da skeer nøyagtig foruaring derfor och renten erlegges, jndtill de kunde bliffue betalte. Haffniæ den 14 novembris anno 1628.

Sæl. Tegn. XXIV. 177-78.

V s.109

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 15.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top