eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.21

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 14-15
Nummer: 21


<-Forrige . Indhold . Næste->

21.

21 April 1607.

En Hollænder, der har taget et Skib, der tilhørte Breide Rantzau og Mikkel Vibe, skal arresteres.

Til tolderne vdj Helsingøer.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom oss elskelige Brede Rantzou thill Rantzowisholm, wor tro mand, raad och stadtholder wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffnn, och Mickell Wibe, raadmand der sammestedz, sampt deris medredere wnderdanigst haffuer ladet osz tilkiende giffue, huorledis at efftersom itt deris skib, nu Fortuna och tilforne Haabet kaldet, wdj forgangen aar aff enn Hollandske wdligger er bleffuen tagen i den Spanske søe och henførdt j Barbariet och siden kommen tillbage egien thill Flissingen, skall en Hollender och indwhoner thill Hornn, Heidum Jansen wed naffn, samme deris skib ladet arrestere wdaff aarsag samme skiff hannem tilforn haffuer werit tilhørigh, wahnsehet att skibet for nogen aar siden aff bemelte Hollenders aabenbare fiende en Dunckiercker er bleffuen optagen j den Spanske siøe och indførdt til Calis(!) wdj Hispanien, huor forskreffne Dunkiercker haffuer forhuerffuit domb aff kongen aff Hispaniens raad och øffuerste admiral, saa som och aff tilforordnede dommer till Calis wdj forskreffne Hollenders egen neruerrelsze att skibet war forbrudt, saa det maate selgis til huem det kiøbe wilde, huorwdoffuer forskreffne Dunckiercker siden samme skib haffuer sold til thuende borgere i forskreffne wor kiøbsted Kiøbenhaffn, en borger aff Hamburg och en indwoner till Calis for 8800 realer,

V s.14

forwden bodmerj første reyse der paa er wdgiffuen och anden giortt wdredning, som sig beløber thill 500 daler. Siden haffuer forskreffne wore vndersaater dennem dett gandske schib thilforhandlet, och effteradt de nu wnderdanigst komme wdj forfaring, att forskreffne Heidun Jansen skall were kommen her egiennom Sundet enten paa itt schib aff Grawe eller Rip, begiere de wnderdanigst, de paa bemelte person inthill rettens wddragh och det wed en ordentlich domb och sentens maate bekomme arrest, dett wij dennom naadigst haffuer beuilget och samtøckt. Bedendis eder och wille, att naar forskreffne Heidun Jansen did wdj Sundet ankommer, i da hannem for sin person med huis hannom tilhørig paa en rett lader arrestere. Wij haffue naadigst paalagdt och befalet osz elskelige borgmester och raad dersammestedz, att de strax effter begge parternis beskyldinger oc forhør skall dømme wdj sagen, saa at ingen aff parterne emod gebør med witløfftig process eller forhal skal bliffue opholden. Ther etc. Friderichsborg den 21 aprilis anno 1607.

Sæl. Tegn. XX. 159.

V s.15

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 08:24:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top