eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.205

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 104-105
Nummer: 205


<-Forrige . Indhold . Næste->

205.

20 Juni 1628.

Kongens Tilgodehavende hos Borgerne skal inddrives.

Til byfogden vdj Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wi bede dig och ville, attu tillhollder effterskreffne vore borgere och jnduonere udj wor kiøbsted Kiøbenhaffnn, at de nu strax och med det allerførste affbetaller, huis de resterer och ere skylldige udj uor rentecammer effter deris handskrifftis formellding, som er først Hans Bengmand(?), kledemager her udj uor kiøbsted Kiøbenhaffn, rester effter hans handskriftis fornellding, daterit den 13 aprilis anno 1618, jct rixdaler, som Hans Hanebom, skreder och induoner her sammestedtz, er forloffuer for; derhos affgangne Jørgen Lange, fordum bogbinder udj forskreffne Kiøbenhaffnn, hans arffuinger, at de udlegger huis penge hannom er forstragt her aff uort renterije den 17 junij anno 1618, huor emod hand haffuer indlagt her Christoffer Jacobsen Beender, capelan udj Greffuinge sogen i Odsherret, hans handskrifft daterit 16 maij 1616, jndhollder 50 dlr. udj mønt, xl slette dlr., som beløber med 84 Sk. xxx. dr. in specie xl Sk.; noch affgangne Claus Johansen førige skiffs bygmester hans arffuinger, att de udlegger huis penge hand paa uort rentecammer oppebaaret haffuer effter hans beuisis formelding daterit den 21 aprilis 1619, som indehollder paa 100 dr. till 80 Sk. paa dalleren; noch affgangene Anders Klockoe forige bager och jnduoner her udj forskreffne Kiøbenhaffnn hans arffuinger, att de udlegger och betaller huis penge, hand udaff uort renterie bekommet haffuer effter hans haandskrifftis formellding daterit den 14 junij 1619, som indehollder xx rdr.; noch affgangne Morten Delacute forige gartener udj vor lysthaffue her for [uor] kiøbsted Kiøbenhaffnn hans arffuinger, att de betaller och vdlegger huis penge, hand her udaff uort renterij bekommet och opbebaaret haffuer effter hans handskrifftis formelding daterit den 14 novembris 1620, nemlig paa jct och xx dr. courent; noch Blasius Gros, kammemager, induoner her udj forskreffne Kiøbenhaffnn, att hand betaller huis penge hand aff uort renterie bekommet haffuer effter hans handskrifftis formellding daterit den 12 julij 1622, jndhollder paa x corentdr., for huilche penge Niells Lauridtzsenn pottemager er forloffuer; noch Ebenhart Schipmand husmand her paa uort slott Kiøbenhaffnn, at hand udlegger huis penge, hand aff rentecammeret haffuer bekommet, som beløber sig effter hans handskrifftis indholld

V s.104

j hundrede daler courent, huor Daniell Seller jnstrumentist och Johan Meiniche organist ere forloffuere for; noch Thomis Brer aff Callmer, at hand betaller huis penge, hand skylldig er udj uort rentecammer, som os elskelige Johan Bitter aff Kijl paa hans vegne paa regenskab for ett antall støcher Ølandske steenn, hand ueed forskreffne Johan Bitter haffuer ladet leffuere till vort bygnings behoff effter forskreffne Johan Bitters vnderskreffne beuisnings formelldingh, daterit den 29 septembris anno 1622, som beløber sig lxvij rdr. xvj Sk. Disligeste och, at affgangne Thomis Simpssons fiolist hans arffuinger udlegger och betaller huis penge, hand her udj uort rentecammer haffuer bekommett effter hans handskrifftis liudellse daterit den 22 martij anno 1623, jndhollder paa ijct courant dr., huor aff er med hannom korted(?) aff hans besollding lxxv courant dlr., som paa forskreffne hans handskrifft er antegnet, och rester saa hoes hannem lxxv dr. courant. Och saafrembt de her udinden findis forsømmelig, ville ui, att du dennom ued retten derfore skall tilltalle. Haffniæ den 20 junij 1628.

Sæl. Tegn. XXIV. 95-96.

V s.105

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top