eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.192

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 98-99
Nummer: 192


<-Forrige . Indhold . Næste->

192.

27 Marts 1627.

Bisperne skulle gøre Forslag om Indrettelse af et eneste Hospital for hele Riget.

Til cancelleren och statholderen.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wy bede eder och naadigstt wille, att i skulle tale med bisperne udj negdenn, om mand icke kunde anaarde(!) et hospitall paa et welbeleyligt steed mit udj rigett, huortheden ald indkombstenn aff de andre kunde hen wendis, och sammestedtz ordinere alle hospitalls lemmer da, som udj rigit fantis, deris vnderholding och qvartier vnder en forstander och inspectore med andre nødvendige opvartelse, huorudoffuer offuer hundrede personer flere, end nu skeer, kunde vnderholdis, de och bedre till Guds fryct och andre skickelighedt kunde hollis, huilckett hijdindtill inted observerit er, medens wj formene och troe viszeligen, att der skulle findis personer vdj, som aldrig haffuer kundt deris børnelerdom, huorfore vi ey kunde befinde nogen allmysse att være saadanne Guds forgangne lemmer att vnderholde. Dog mene wy ingenlunde her med de mennisker, som galne eller afsindige ere, eller

V s.98

och de, som døffue ere, medens dennom, som kunde høre och sandtze, alligeuell de haffue nogen mangell och brech paa liff och lemmer. Och wille vj saaledis, att alle voris fogeder, embidtzmend, borgemestere och raadmend och andre officerer skulle frembskicke paa hospitalis bekostning alle de hospitals lemmer, de kunde opspørge hos dennom, der emod alle betler och trygler aff deris gebiett att forjage. Och endog det siunis att ville bliffue altt for mange, naar de mue sende dennem alle fremb, huor jmod skall actis, att husholdingen er ringere udj ett hospitall end udj saa mange. Stade den 27 martij 1627.

Sæl. Tegn. XXIII. 291.

V s.99

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 13.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top