eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.19

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 11-12
Nummer: 19


<-Forrige . Indhold . Næste->

19.

22 Feb. 1607.

Skat udskrives af Bønderne i Sæland, Laaland og Falster til Kjøbenhavns Befæstning.

Til menige cronens, capitels, universitets, vicarie, preste tienere och menige almue offuer ald Sieland, Lolland och Falster.

Christianus IV. Helse eder alle wore kiere thro wndersaater, wor oc cronens bønder oc menige almue saa well wgedagstienere som andre, aldielis ingen wndertagne, disligiste capitels tienere, universitets tienere, vicarie tienere och preste tienere, som bygge och bo offuer ald N. lehen, euindeligen med Gud och wor naade. Wider, att efftersom wij for adskillige faarefallen de leiligheds skyld faareaarsagis woris kiøpsted Kiøbenhaffn nogit ydermere och bedre end hid indtill at lade befestige och med wolde, graffuer och anden tilbehørige notturfft att lade forbedre och forferdige som det sig bør, tha effterdj thill des behoff en merckelig summa pendinge will anwendis och opgaa, foraarsagis wij (endog wij det ellers gierne haffde gaait forbj) eder som wore kiere tro wndersaater om en muelig hielp at lade besøge, huilcken wdj saa maade som effterfølger aff eder skall wdgiffuis och opberis, saa att huer thj jordeigne bønder skall leggis wdj legh sammen och giffue osz 20 enckende daller, den rige hielper den fattige. Sammeledis skall huer thj bønder, som icke haffuer frijt jordegoedz meden haffue fest deris gaarde och bruge auffll, ochsaa leggis wdj lehg sammen och giffue osz 10 enckende daler, den rige hielper den fattige. Disligiste skall och huer smid, huer skomager, huer schreder, huer muremester och huer møller, som boer paa landzbyerne och bruge auffll, giffue osz en enckende daler, och de som icke bruge affll giffue osz j daller. Skall och huer pebersuend giffue osz en daler, huer huszmand och indiste j

V s.11

daler. Sammeledis skall huer tieniste dreng, som tiener for fuld løn, huad heller hand haffuer kornsed eller icke, giffue osz en halff daler, och den, som icke tiener for fuld løn, j orts daler. Och huor flere bønder ere boendis paa en gaard, huad heller det er jordeiget goedz eller festegoedz, saa frembt de ellers bruge affll, da skall hoffuidtmanden, den beste wdj gaarden boer, skriffuis for heell och de andre for indiste. Och skall aldelis ingen were frij for samme skatt, huercken wgedagsmend eller andre, efftersom forskreffuitt staar. Dog haffue wij naadigst beuilget, att dersom bønderne icke kunde affsted komme att giffue osz enckende daler, da mue de wdj steden for en daller giffue osz fire marck danske eller och 33 sk. lybsk wdj smaapendinge. Och skall samme skatt wære wde till pindzdag nu førstkommendis wdj thett allerseniste. Wij haffue befalet osz elskelige N., wor mand, tiener och befalningsmand paa wortt slott N., att skulde lade skriffue samme skatt offuer ald forskreffne lehen och att legge ether wdj legh sammen, saa att den rige hielper den fattige, och haffue opseende med, att der med ganger ligeligen thill, och siden aff eder opberge och fremskicke paa de steder, wij hannem naadigst betalet haffuer, och skall skriffueren ingen pendinge haffue, for hand skriffuer samme skatt. Thj bede wij eder alle och huer serdelis strengeligen biude, attj retter eder etfter att møde paa de steder, forskreffne N. eller hans fuldmectige eder der om tilsigendis worder, och der aff hannem for samme skatt lader eder skriffue och siden den betimen att wdgiffue och fremføre och forskreffne N. eller hans fuldmectige offuerandtworde, saa hand den frembdelis inden den bestemte tid kand fra sig leffuere, som forskreffuitt staar, saa frembt j icke derfor wille dielis och tilthalis. Thj tager her ingen forsømmelsze faare. Wij wille egien were eder alle och huer serdelis en naadig herre och konning, och eders gaffn och beste wdj alle maade wide och ramme, som wij wore kiere och tro wndersaate plictige ere. Datum Haffniæ den 22 februarij anno 1607.

(Brevet adresseres for Kjøbenhavns Lens Vedkommende til Laurids Ebbesen).

Sæl. Tegn. XX. 143-44

V s.12

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 30 21:28:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top