eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.18

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 10-11
Nummer: 18


<-Forrige . Indhold . Næste->

18.

16 Feb. 1607.

Professorerne opfordres til at lade Universitetets Bønder yde Bidrag til Kjøbenhavns Befæstning.

Til professorerne wdj Kiøbenhaffn.

Christianus IV. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom wij aff adskillige indfallende aarsager och motiver naadigst beuegit haffuer betencktt och for gott ansehet wor kiøbsted Kiøbenhaffn nogit ydermere end hid indtill att lade befestige och med wolde, graffuer och anden notturfft thill ald forefalende leilighed saaledis att lade forbedre och forferdige, som det sig bør, tha effterdj till den fornødenhed will behoff giøris en stor forrad wdaf pendinge, haffue wij naadigst werit foraarsagit wore och cronens bønder och tienere offuer wore lande Sieland, Lolland och Falster sampt des wnnder-

V s.10

liggendis øer en muelig skatt och lande hielp till des behoff att paalegge, paa thet samme faaretagendis werck maa haffue des fordeliger och wdførliger frembgang, da bede wij ether och naadigst begiere, attj denne woris welmeente forhaffuende, saa wel som naadigst begiering ansehet wnderdanigst wille tillade och beuilge, att alle universitetens bønder och thienere, huilcke j wdj denne befalning haffuer och naadigst med forlehnt er, saa wel som forskrefne wor och cronens tienere til forskreffne befestnings behoff contribuere, huilckett eder paa eders privilegier en anden tiid icke thill nogen præjudicio skall andragis. Dermed skier osz j sønderlighed til wilge. Haffniæ den 16 februarij anno 1607.

Sæl Tegn. XX. 141.

V s.11

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 30 21:23:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top