eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1777

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 696-698
Nummer: 1777


<-Forrige . Indhold . Næste->

1777.

19 Jan. 1660.

Om Garnisonens Underhold.

Til borgemestere oc raad i Kiøbenhafn oc de andre stender sammesteds.

F. 3tius. Helse eder os elskelige borgemestere oc raad samt meenige borgerskab her udi vor kiøbsted Kiøbenhafn. Eftersom det eder alle oc en hver vel bekiendt er, hvor fornøden gvarnisonen til alles conservation her udi staden eragtes, oc vi til dends underholdning i denne besverlige tid ingen anden middel vide, end hos eder som vore tro oc villige undersaatter assistentz der til at søge, saa

V s.696

bede vi eder etc., at j af eders middel nogle vise personer udvelger, hvilcke j hafuer nøyagtig fuldmagt at gifue, med de andre stenders deputerede her paa wort slot Kiøbenhafn dend 21 januarij førstkommendes at forsamles til at deliberere, oc førend de igien adskillies, at slutte oc sig foreene om en vise oc billig proportion imellem alle stenderne, enten efter gaardene eller anden fundament, som de self foreenes om, saa at hver stand kand vide sin qvotam oc sig siden dennem self videre imellem legge, hvor efter soldatesqvet til hest oc foedz tilbørligen kand vorde indqvarteret oc underholdet, imod billig forsichring til betaling, paa det wi icke, hvor ugierne wi det oc giorde, skulle nødes til gvarnisonen self at lade indqvartere. Wij tvifler icke paa, at en hver sig io godvilligen lader finde, eftersom det en hvers velstand tillige med det gemeene beste i sær angaar, oc wille derimod saadan velvillighed med kongelig gunst i naade erkiende. Gifvet etc. Hafniæ d. 19 januarij 1660.

Post scriptum. Dersom nogen findes, som ey sin fuldmagt paa anden gifve vil, da hafuer saadanne sig self at indstille oc sin meening tilkiende gifue.

Ligesaadan bref udgich til borgemestere oc raad paa Christianshafn. Item rector, superintendent oc professores udi Kiøbenhafns academie, saavelsom sognepræster oc meenige clerici her udi staden. Noch til alle Hans Mayts. tienere oc betiente, af hvad stand oc condition de vere kand.

Til rigens raad.

F. 3tius. Wor synderlig gunst tilforn. Eftersom vi naadigst hafuer anbefalet de andre stender her udi Kiøbenhafn nogle wise personer, en hver af sin stand, at udvelge med nøyachtig fuldmagt, med samtlige stendernes deputerede her i staden her paa vort slot Kiøbenhafn dend 21 januarij førstkommendes at forsamles til at deliberere, oc førend de igien adskillies at slutte oc sig forene om en vis oc billig proportion imellem alle stenderne, enten efter gaardene eller anden fundament, som de self kand foreenes om, saa at hver stand kand wide sin qvotam oc sig dennem self videre imellem legge, da hafuer j i morgen, som er dend 20, efter predicken, adelstanden her i byen for eder at kalde oc forsamle til nogle deputerede at udvelge, som iligemaade med de andre stenders deputerede paa eders oc samtlige ridderskabets veigne her udi staden kunde wed nøyachtig fuldmagt slutte oc indgaa, hvis som j saa maader om en retmesig proportion delibereres oc handles, hvor efter soldatesqvet til hest oc foeds tilbørligen kand vorde indqvarteret oc underholdet, imod billig

V s.697

forsichring til betaling, paa det wi icke, hvor ugierne wi det oc giorde, skulle nødes til gvarnisonen self at lade indquartere. Wij tvifler icke paa, at en hver sig io godvilligen der til lader finde, eftersom det en hvers velstand tillige med det gemeene beste i sær angaar, oc wille derimod saadan velvillighed med kongelig gunst i naade erkiende. Derefter j eder kand vide at rette. Befalendes etc. Hafniæ d. 19 januarij 1660.

Sæl. Tegn. XXXV. 610-12.

V s.698

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 3 12:44:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top