eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.176

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 92-93
Nummer: 176


<-Forrige . Indhold . Næste->

176.

24 Jan. 1626.

Der stilles en Frist for dem, der skylde Kongen Penge.

Til borgemestere och raadmend i Kiøbenhaffn.

C. 5tus. Vor gunst tilforn. Vider, att dett ehr høystbemeltte kongelig Mayestetz naadigste villie och befaling, att vij skulle lade opskriffue huis penge, hoffuitstoell och rente, som naagle aff eders middell och borgerskabitt her wdj byen vnderdanigst thill laans haffue opbaaritt for naagen thid forleden effter deris derpaa vdgiffne handskriffters lydelse, och efftersom en part der aff ehr allerede opskreffuitt aff høystbemeltte Hans Mayestetz rentemester, thi bede vij eder, attj eder der effter rette, saa och borgerskabitt, som her paa hosføyede och indlagte fortegnelse ehr opskreffuitt, thilholler wden naagen forhall och forsømmelse ad kunde samme opskreffne hoffuitstoell med all effterstaaende rente wdj rentecammeritt ehrlegge och aldelis affbetale thill den rette thid, som eder aff bemelte rentemestere ehr forlagtt, huor effter i eder endeligen kunde haffue ad rette och for skade ad thage vare. Dermed etc. Hafniæ den 24 janvarij anno 1626.

Vniuersitetit fich breff ligesom forskreffuitt staar ad thilholle effterskreffne ad betale Hans Mayestet. Datum vt supra. D. Jonæ

V s.92

Charisij arffuinger 1000 dr. 1 septembris. M. Herman Nielsen, professor, 400 dr. 17 septembris. Mr. Hans Aalborigs arffuinger 200 17 decembris.

Fortegnelse paa borgerskabitt j Kiøbenhaffn, som ehre Hans Kongelig Mayestet penge skyllige, som dennom ehre nu opskreffne: D. Jonæ Charisij arffuinger 1000 rdr. 1 septembris. Mr. Herman Nielsen, professor, 400 rdr. 17 septembris. Assverus Homelkens 300 rdr., Villom Dopp 500 rdr., Kort Busk 300 rdr., Claus Soll 400 rdr., Claus Johansen 350 rdr., Esaias Fleisker 300 rdr., Gertt Meyer 300 rdr., Herman Woest 1000 rdr., Herman von Dellen 350 rdr., Herman von Hammen 300 rdr., Hans Jensen 300 rdr., Helmer Rode 500 rdr., Hans Hansen 700(2?) rdr., Jørgen Poffuelsen 700(2?) rdr., Niels Jensen, skriffuer, 1000 rdr., Niels Jacobsen 300 rdr,, Niels Hansen 300 rdr., Reimert Peitersen 300 rdr., Søffren Ibsen 300 rdr., Anders Oluffsen 500 rdr. thill Fabiani Sebastiani dagh. Christopher Thrønner 700(2?) rdr., Dirich Badskier 300 rdr., Hendrich Berner 1000 rdr., Herman Borgrave 500 rdr., Isack Kortz 500 rdr., Lauritz Hansen 300 rdr., Maria Lepape Tage Andersens 500 rdr., Nicolaus Suabe 1500 rdr., Sten Pedersen, guldsmed, 300 rdr., Søffren Bugge 400 rdr., fich selff breff, Verner Kloemand 500 rdr., Niels Madtzen som før boede i Ydsted, 100 rdr., Gert Zachariesen 300 rdr., Jens Nielsen 400 rdr., Jens Munck, capitein, 300 rdr., fich selff breff, Lyder Braske, 250 rdr., Peder Christoffersen, 300 rdr., Johan Post och Johan Euertsenn 7000(2?) rdr., mester Hans Aalborigs arffuinger 700(2?) rdr.

Sæl. Tegn. XXIII. 146-48. De sidste fra Chr. Thrønner af medregn, er der ingen Tids Frist angiven for. Fabiani Sebastiani Dag gælder for alle fra Adverus Homelkens af medregn. til Anders Oluffsen medregn.

V s.93

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 12.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top