eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.17

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 9-10
Nummer: 17


<-Forrige . Indhold . Næste->

17.

17 Jan. 1607.

Opfordring til Adelen i Laaland og Falster at lade dens Bønder arbejde paa Kjøbenhavns Befæstning.

Til Hendrick Lycke.

Christianus IV. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, att efftersom wij (ansehendis det were dette gandske kongerige till ehre) naadigst ere tilsindz nest thillkommendis sommer att lade befestige woris kiøbsted Kiøbenhaffn mere, end den her till dags haffuer weritt,

V s.9

wij och naadigst kunde betencke och osz til sinde føre saadan beschwerlig arbedt och stor omkostning icke att kunde begyndis och fuldbringis wdaff byens forraad och indkomst, med mindre andre middell der till bleff bethenckt, haffuer wij wed woris naadigste skriffuelsze ladet belange hoesz menige adell och ridderskabit wdj wore lande Lolland och Falster, att de wnderdanigst wilde beuilge och samtøcke, att deris bønder och tienere saa well wgedags mend som andre maa wdj nestkommendis sommer till forskreffne befestnings behoff arbede sex søgne dage, naar de aff woris lehensmand, wnder huis lehen de ere bosiddendis, derom paa woris wegne bliffuer tilsagde, eller och giffue saa mange pendinge, som saa mange daglønere och plidz folck kunde leyes fore wdj theris sted, och at the dennem derom till den 12 februarii nu nestkommendis wdj wor kiøbsted Mariebo emod woris tilforordnede raad och goede mend skulle erklere. Thj bede wij eder och naadigst begiere, attj til forskrefne tid eder till forskrefne wor kiøbsted Mariebo begiffuer, faarehaabendis menige ridderskabit, som enten bygge och bo wdj forskrefne lannde Lolland och Falster eller och haffuer jordegoedz der sammestedz liggendis och der sammestedz bliffue forsamblede paa woris wegne, denne woris naadigst och welmehenende begiering att skie deris och woris fæderne rige thill en beprydelse och ære. Forsehe osz for den sag skyld naadigst till dennem som till woris kiere tro wndersaater, att the dennem derwdjnden guodwillige lader befinde, bearbedendis med muligste fliid eder der hen, att med samme woris faarehaffuende mue haffuis frembganghe, efftersom wij eder naadigst thilthroer. Ther etc. Andworskouff den 17 januarij anno 1607.

Sæl. Tegn. XX. 133.

V s.10

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 30 21:17:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top