eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1673

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 664-665
Nummer: 1673


<-Forrige . Indhold . Næste->

1673.

9 Okt. 1659.

Bestemmelser til Forhindring af Forprang.

Til borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom dagligen fornemmes, at adskillige victualier udi denne besverlige krigstiid, som af fremmede hidføres, udi stor u-billig dyrche selges oc forhandles fornemmeligen af dend aarsag, at høchere, forprangere oc høche[r]sker udi stor mengde saadanne fremmede, strax naar de ankommer, ud paa reeden oc wed Tholdboeden søger, oc hvis wahre, de medfører, til stor dyrche opjager oc opkiøber oc siden enda dyrere udpranger, andre indvaanere her udi staden til stor skade oc nachdeel, oc det som meere er, at de fleeste af saadanne forprangere ey nogen byrde med indquartering eller deslige besværing i disse tider her udi staden udstaar, da paa det noget skicheligere dermed kand tilgaa, saa at baade de fremmede oc selgende for deris ware kand niude billig forthieniste oc profit for des eventyr, oc indvaanerne eller de kiøbende ey for megen dyrche udsues, ere wi naadigst tilfreds, at i effter egen forslag, saadan disordre at forekomme, i disse besverlige krigstiider oc indtil paa videre naadigst anordning paa effterfølgende maade fornøden anordning giøre, nemblig: 1. At naar nogen fremmede kiøbmend eller skippere med deris kiøbmandskab her for byen ankommer, dennem ey i denne tiid tilstedis, noget af deris indehafvende last at selge oc forhandle, førend 4 af de 32 mend her i staden, som dertil vorder forordnet, med samme ankommende paa byens oc meenighedens vegne hafver accorderit, hvad for hver species udi udselgende eller forhandling gifves skal, anslaaes, saa en hver, som fornøden hafver eller løster med dennem at handle, kand vide sig dereffter at rette, oc at høcherne ey i nogen maader under tilbørlig straf derpaa maa fahle eller noget deraf kiøbe, førend kiøbmanden eller schipperen først udi 3 dage dermed for borgerskabet oc meenigheden ligget hafver. 2. At aldeelis ingen wahre, were sig hvad det wære kand, ved Toldboeden endten maa fal holdes, selges eller kiøbes, oc at ingen høchere eller høcherske sig der ude paa schibe eller schuder maa lade finde, mens sig gandske derfra endtholde, indtil de der for byen inden for bommen er indkommen oc dermed 3 dage som forberørt ligget hafver. Item hvis som wrages skal, paa wrage broen opskibes oc wrages som det sig bør.

V s.664

3. At alle schibe oc schuder, som herpaa reeden med ruug, malt, korn, proviant eller andre kiøbmands wahre ankommer oc setter, ey nogensteds herfra passerer, førend byen oc meenigheden sit bref, saavit nødvendigt deraf behøfves, effter de tilforordnede 4 mends accordt bekommendes worder. 4. At ingen sig maa understaa, nogen wahre herfra staden at maa udføre, førend borgemester oc raad sampt de 32 mend er tilkiende gifvet oc af dennem ofver weyet, om det fra byen mistes oc ombæres kand, oc hvis da eragtes at kand bevilges. Derimod hafver de sig, som saadant bevilget vorder, at reversere, at hvis goeds, som de paa de stæder, hvor hen de samme wahre henførendes oc forhandlendes worder, igien kiøber eller sig tilforhandler, at de saadanne wahre igien ville hidføre oc for en billig priis selge oc afhende. 5. At alle de, som baade wed stranden, paa torfverne eller andensteds herudi staden side oc høcheri bruge, flitteligen wed nafne oc til nafne vorder optegnede, hvor de boer oc deris tilhold hafve, oc siden grandgifveligen examinerede, hvilche af dennem borgere oc borgerske ere oc hvilche iche, saa oc at en wisse anordning giøres, hvor mange af dennem saaadan handel bruge oc holde maa, hvilche i særdelis tilladelse tilstædes slig handel endten inden eller nogensteds uden deris huuse at maa bruge, saa fremt hand iche strax til priis vil hafve forbrudt alt hvis, som herimod hos dennem befindes. Dereffter i eder kand vide at rette etc. Hafniæ 9 octobris 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 481-84.

V s.665

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 2 15:44:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top