eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1653

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 657
Nummer: 1653


<-Forrige . Indhold . Næste->

1653.

12 Sept. 1659.

Om Opførelse af et Hus mellem Byen og den svenske Lejr til Fredsmøde.

Til Albertus Mathisen.

Wores bygmester Albertus Mathiesen hafver strax it støche af raadhuuset paa Bremmerholmb saa oc det kalchhuus i bygnings hafen at lade afbryde oc igien opsette paa det stæd imellum Kiøbenhafn oc dend svenske leyr, som det møede imellum os oc de svenske holdes skal. Desligeste hafver hand oc til forskrefne brug at lade wurdere oc afbryde det skur i Bartholomæus Michelsens gaard bag Børsen. Item maa hand oc dertil tage af hvis smaa thømmer, som paa det møllewerch, der til forn har wæret udi smeden paa Holmen, findes. Skrefvet etc. Hafniæ 12 septembris 1659.

Til borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi bede eder oc naadigst ville, at i strax ordinerer oc forskaffer wores bygmester Albertus Mathiesen siuf mester tømmer mænd oc en snæs thømmer svenne til hvis huse oc andet at afbryde oc paa anordnede stæder at opsette effter dend ordre, hand aff os derpaa hafver bekommet, oc derhos bemelte tømmer folch alvorligen at tilholde, sig flittig med samme arbeid, som med hast skal forferdes, at lade befinde oc sig effter dend ordre, hand dennem derom gifver, at rette, saavelsom oc at svare til hvis af materialerne, som dennem til samme arbeide lefverit vorder. Herforuden hafver i oc bemelte bygmester tvende pramme oc der til fornøden folch at anordne oc lade bekomme, som hvis materialer, hand dennem lefverer, kand udpramme til de stæder wed Castellet, hand dennem befaler, saavel som oc fornøden heste oc wogne, som det siden fra stranden til det stæd kand opage, som hand dennem anviser. Dermed etc. Hafniæ 12 septembris 1659.

Til Hans Schach.

F. 3. Wor gunst tilforn. Eftersom wores bygmester Albertus Mathiasen en deel tømmer oc andre bygnings materialier til Castellti hafde at lade udpramme til det arbeids fornødenhed, hand efter vores naadigste ordre imellum dette oc dend svenske leyr skal lade giøre, da bede wi dig oc naadigst wille, at du lader hannem være følgagtig saa mange soldater, som hand behof hafver til materialerne af prammene at opberge oc paa wogne at oplæsse, saavelsom hannem oc fornøden wagt at forskaffe, som samme materialier kand paa vare, at iche noget deraf bortstiælles. Dermed etc. Hafniæ 12 septembris 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 425-27.

V s.657

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 2 10:16:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top