eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1498

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 599-601
Nummer: 1498


<-Forrige . Indhold . Næste->

1498.

6 Marts 1659.

Borgmester Peder Pedersen faar Udlæg i Jordegods.

Til Johan Christoph v. Kørbitz.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wi til os elskelig Peder Pedersen, borgemester udi wor kiøbsted Kiøbenhafn, imod forstrechning til guarnisonens underholding her sammesteds hafver pandtsat effterskreffne wore oc croenens gaarde oc goeds, som effterskrefne paaboer oc i brug hafver, nemblig Sielland Kiøbenhafns slods lehn, Sochelunds herret, Lyngbye sogn, Mollestrup: Carell Rosenmeyer. Fullewads mølle, Breede mølle, Stocherup: Oluf Jensen, Anders Nielsen, Hans Lauritzen, Niels Hansen, Anders Jensen, Oluf Mortensen, Niels Pedersen, Anders Bendtsen, Esbiørn Lauritzen, Olluf Hansen, Peder Boelsen, Rasmus Lauritzen, Niels Lauritzen, Lars Olsen, Jens Hansen. Gadehuuse: Niels Lauritzen, Oluf Ibsen, Ebbe Ibsen, Peder Ibsen, Peder Søfrensen, Jens Hansen oc Oluf Hansen. Gladsaxe sogn, Bagsværd: Mads Mortensen, Jens Hansen, Helle Ollsen, Jens Aagesen, Peder Nielsen, Sven Frendesen, Hans Ibsen, Jørgen Pofvelsen, Peder Olsen, Jep Ibsen. Smørum herrit, Herlof sogn, Thobberup: Aage Jørgensen, Peder Hansen, Niels Pedersen, Lavritz Jensen, Aage Jørgensen, Christen Michelsen, Peder Gregersen. Gadehuse: Hans Mortensen, Christen Ibsen, Jens Vefver. Lille herrit, Hof sogn, Tranegilde: Anders Andersen, Peder Madsen, Albret Nielsen, Poul Rasmussen. Amagerland, Maglebye lille: Peder Lauritzen, Jacob Clausen, Villem Gertsen, Fem Carnelesen, Claus Clausen, v. Jan Jansen, Søfren Lauritzen, Jan Albretzen, Cornelius Simensen, gl. Jan Jansen, Hans Hansen, Jan Cornelissen, Jan Isbrandt, Peter Petersen, Friderich Simensen, Jens Knudsen, Tønnes Clausen Reyers, Cornelis Dirichsen. Castrup: Niels Michelsen, Casper Berchordsen oc Jan, Claus Dies, Christen Lauritzen oc gamle Lauritz Hansen, Peter Cornelisen, Kirsten Svend Olsens, Niels Jørgensen, gl. Lars Hansen, Peder Olsen, Thies Hansen i Christianshafn, som gifver aarlig afgifft af it bundgarns stade for Tostrup, Lars Hansen i Castrup oc Hans Nielsen. Sundbye, Skielgaard: Lauritz Jensen oc Piter Jacobsen, gamle Lars Pedersen, Jan Jansen, Peder Møller, Morten Jørgensen.

V s.599

Thømmerup: Cornelius Thommesen, Dirich Clausen Reiers, Gert Albretzen, Jacob Clausen Hollender, Gert Reyers, Joen Joensen Bøcher i Peder Skredders gaard, Jan Pedersen oc hans medbroeder, jtem Knud Pedersen, Thommes Nielsen, Søfren Christensen, Jan Dirichsen, Toer Jensen, Mads Andersen, Piter Hansen. Tornbye: Lars Hansen, Rasmus Ibsen, gl. Hans Clausen, Anders Svendsen, Peder Lauritzen, v. Jens Ibsen, Claus Michelsen, Peder Ibsen, Michel Andersen, Hans Jensen, Michel Hansen, Lavrids Nielsen, Peder Larsen, Michel Wibrandt. Ulderup: Christen Thommesen, Niels Bjørnsen, Eigbret Dirichsen, Jacob Jansen, Christen Thommesen, m. Henrich Erhartsen, Jan Søfrensen. Wiberup: Cornelius Jansen, Jørgen Hansen. Raagaard: Jan Joensen Hollender. Store Maglebye. For hvis Hollenderne gifver til landgilde af byen, Saltholmen oc Uldelunds aalegaard, jtem de danske for hvis de gifver af Saltholmen oc fornefnte Uldelunds aalegaard. Dragøer: Jan Jacobsen oc Jacob Jansen. Saltholmen: Albert Olsen. Thi bede wi dig oc naadigst wille, at du forskrefne Peder Pedersen samme goeds lader bekomme oc følgagtig være med des herlighed, landgilde oc ald anden rettighed effter det pandtebrefs ydermeere indhold oc forklaring, som wi hannem derpaa naadigst gifvet hafver, til hvilchen ende du bønderne paa goedzet boendes hafver at tilholde, at de sig dereffter, indtil det igien indløst vorder, retter oc forholder, saa oc derhos dend annordning strax at giøre, at u-willige mend til tinge worder opkrefvede, som de pandtsatte byer paa Amager oc det huus paa Saltholmen, hvorledes de paa bygningen befindes, saavelsom hvis skouf der endnu paa landet tilbage er, kunde siufne oc besigte, saa oc taxere, hvor mange svin paa schoufven kand fødes, naar olden er, oc effter des beskaffenhed samme besigtelse paa tilbørlig stæder, som di wille ansvare oc bekiendt wære, fra dennem at gifve beskrefvet, oc bemelte Peder Pedersen dereffter at tilstilles. Desligeste hafver du dig oc paa samme maade med det andet bemelte Peder Pedersen her paa Kiøbenhafns lehn pandtsatte goedzes oc skoufves besigtelse at forholde, naar Gud vil, wi landet jgien megtig vorder. Dermed etc. Hafniæ 6 martj 1659.

Til Otto Paavisk oc Hendrich Thot.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wi til os elskelig Peder Pedersen, borgemester udi wor kiøbsted Kiøbenhafn, imod forstrechning til guarnisonens underholdning her sammesteds hafver i pandt sat effterskrefne wore oc croenens gaarde oc goeds, som effterskrefne paaboer oc i brug hafver, nemblig Friderichsborg lehn, Græse sogn

V s.600

oc bye: Lauritz Pedersen, Niels Pedersen, Niels Andersen, Hans Nielsen, Christopher Hansen, Niels Olufsen, Rasmus Nielsen, Jep Nielsen, Søfren Laursen, Jens Larsen, Lars Jensen, Povl Pedersen, Peder Pedersen Ibsen(!), Anders Jacobsen, Niels Pedersen, Niels Olsen oc Peder Pedersen. Gaardsæder: Willum Hansen, Arild Andersen, Hans Jensen, Christen Jensen, Morten Nielsen, Anders Nielsen, Morten Michelsen, Lars Nielsen. Hussmænd: Anders Madsen, Hans Olsen, Oluf Hansen, Hans Nielsen, Albret Wefver, Lavrs Pedersen. Greszegaard: Mads Laursen. Thi bede vi dig etc., at du forskrefne Peder Pedersen samme goeds lader bekomme oc følgagtig wære med des herlighed, landgilde oc ald anden rettighed effter det pandtebrefs ydermeere indhold oc forklaring, som wi hannem derpaa naadigst gifvet hafver, til hvilchen ende du bønderne paa goedzet boendes hafver at tilholde, at de sig dereffter, indtil det igien indløst worder, retter oc forholder saa oc derhos dend anordning giøre, naar Gud wil, wi landet megtig vorder, at u-willige mend til tinge vorder opkrefvede, som de pandtsatte byer, huse oc gaarde, som paa goedzet findes, med tilliggendes skoufve kand siufne oc besigtige, hvorledes de befindes oc dermed beskaffed er, saa oc at taxtere, hvor mange svin paa skoufvene kand fædes, naar olden er, oc effter des befindelse samme besigtelse paa tilbørlige stæder, som de wille ansvare oc bekiendt wære, fra dennem at gifve beskrefuen, oc bemelte Peder Pedersen dereffter at tilstilles. Dermed etc. Hafniæ 6 martij 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 85-88.

V s.601

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 30 12:14:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top