eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.13

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 6
Nummer: 13


<-Forrige . Indhold . Næste->

13.

18 April 1606.

Der skal søges Skadesløsholdelse hos hollandske Skippere for Overlast, der er tilføjet Borgere af deres Landsmænd.

Til Morten Jensen och Hans Mechelborg, toldere i Helsingøer.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wider, at epthersom osz elskelige Christen Albretsen, borgmester her wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, saa och Mickel Wiibe, raadmand her sammestedtz, sampt flere deris medconsorter wnderdanigst clagligen haffuer ladet osz tilkiende giffue om den store offuerlast, thennom vdj forledne sommer wdaff Staterne wdj Nederland theris folck wbilliger wiisz och wden nogen rechtmeszige aarsag wnder Engeland er tillføyett och wederfarett, j det de theris skib och goedz (wansehet de først haffde bekommet deris fiende derud, formedelst huilcke de emod forskreffne wore wndersaater giorde sig nogen action) haffuer ahnstucken och affbrend, huilcken erledne skade paa skib och goedz (endog den sig høyt erstrecke kunde) dog alligewell de wdj thet ringiste regner paa iij M. daller, wnderdanigst begierendis wed woris naadigst befordring till rette at mue bliffue forhiulpen. Thj bede wij eder och wille, attj alffworligen foreholder och formaner de Hollendske skippere, der wdj Sundet nu ere eller j thenne maanit hender att ankomme, attj thiltencker de middell, wed huilcke forskreffne woris wndersaater for forskreffne erledne skade inden pindzdag nu førstkommendis kand bliffue contenterit. Wdj ligemaade skulle j forskreffne skippere foreholde, att de hoesz deris øffrighed de Stater det saaledis forskaffer, att det skib, som fra Philippo de Foss er tagen och fra wort rigis grund wid Schagen w-billigerwiisz bortførdt, ochsaa thill pindzdag førstkommendis bliffuer leffueritt och thet forskreffne Philippo de Fosz att restituere, saa frembt wij icke skulle tiltencke andre middell, wed huilcke wij och wore wndersaather kand egien bekomme dett, som wij ere tilberettiget. Ther etc. Haffniæ den 18 aprilis anno 1606.

Sæl. Tegn. XX. 85-86.

V s.6

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man apr 28 21:11:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top